6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

dcc5c4170c10780ccdd87df0befded05

d9b8c59a1410a246decdc5de3ada9b85

הודעות אחרות לסטודנטים

הודעות אחרות לסטודנטים ברחובות

מלגת נסיעה לכנסים מדעיים בחו"ל

ינואר 10, 2018

קול קורא

להגשת בקשות למלגת נסיעה של דוקטורנטים/יות לכנסים מדעיים בחו"ל

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית תעניק עד 5 מלגות של עד 1,500 ₪
כל אחת, לתמיכה בנסיעות דוקטורנטים/יות להצגת פירות מחקריהם בכנסים בחו"ל.

מועד אחרון להגשת מועמדות 15 בינואר 2018

זכאות

זכאים להגיש מועמדות למלגה זו תלמידות/ים העונות/ים על הדרישות הבאות:

הכנה לשנה א' בכימיה ובמתמטיקה

פברואר 14, 2017

 

תרגילי הדגמה בכימיה המשקפים תכנים שרצוי לדעת עם הכניסה לקורס "עקרונות הכימיה".(המדור ללימודי חוץ מקיים קורסי הכנה – ראה פרק קורסי הכנה באיגרת למתקבל).

שאלות לדוגמא ממבחן פטור מקורסי "מבוא בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי" (המדור ללימודי חוץ מקיים קורסי הכנה – ראה פרק קורסי הכנה באיגרת למתקבל).

קורסי הכנה במקצועות המדעיים וסמסטר קיץ

מרץ 16, 2016

המדור ללימודי חוץ של הפקולטה מקיים קורסי הכנה במקצועות מתמטיקה, פיסיקה וכימיה בחופשת הקיץ שלפני תחילת שנה"ל.
שעות הלימודים הם בכל יום משעה 12:30 ועד שעה 18:00. פרטים נוספים וטפסים בחוברת.