6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

dcc5c4170c10780ccdd87df0befded05

d9b8c59a1410a246decdc5de3ada9b85

כל ההודעות לסגל

הודעות לסגל

רחל אלגום

תערוכת צילום "שמיים-מים-ים" בספריית

ספטמבר 22, 2016

שלום רב,

אנחנו מארחים תערוכת צילום בשם: "שמיים – מים - ים" של הצלמת רחל אלגום, גמלאית הפקולטה.

התערוכה תוצג בספרייה בין התאריכים 18 בספטמבר 2016 – 18 בנובמבר 2016

כולכם מוזמנים.

צוות הספרייה