6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

מידע לסטודנט

הודעות מזכירות הוראה

זכאים למועד מיוחד סמסטר ב' תשע"ז- נכון ל 12/09/2017

ספטמבר 13, 2017

שלום רב,

הנך זכאי/ת למועד מיוחד.   

לוח המועדים ורשימת הזכאים למועד מיוחד מתפרסם באתר הפקולטה לחקלאות –

"הודעות סטודנטים- זכאים למועד מיוחד"  ומתעדכן אחת לשבוע  מתאריך 13/8/2017.

*במידה ולא יפורסם תאריך מבחן בלוח ובמקום זאת תופיע המילה "בתאום" על התלמיד/ה האחריות ליצור קשר עם מרצה הקורס החל מתאריך 16/08/2017. 

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ז

יוני 27, 2017

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ז- נכון ל- 2/08/2017

שלום רב,
להל"ן לוח המועדים ורשימת הזכאים למועד מיוחד מתפרסם באתר הפקולטה לחקלאות –
"הודעות סטודנטים- זכאים למועד מיוחד"  ומתעדכן אחת לשבוע  מתאריך  07/05/2017.

הכנה לשנה א' בכימיה ובמתמטיקה

פברואר 14, 2017

 

תרגילי הדגמה בכימיה המשקפים תכנים שרצוי לדעת עם הכניסה לקורס "עקרונות הכימיה".(המדור ללימודי חוץ מקיים קורסי הכנה – ראה פרק קורסי הכנה באיגרת למתקבל).

שאלות לדוגמא ממבחן פטור מקורסי "מבוא בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי" (המדור ללימודי חוץ מקיים קורסי הכנה – ראה פרק קורסי הכנה באיגרת למתקבל).

קישורים למידע מירושלים

שרות מילואים

תלמיד בוגר הנקרא לשירות מילואים ליותר מ-6 ימים בזמן הלימודים ו/או הבחינות, רשאי להגיש בקשה לקיצור או לדחיית השרות עד 30 יום לפני מועד ההתייצבות.

את הבקשה בעותק אחד יש למלא בקפדנות ולהחתים במזכירות הפקולטה, לצרף תצלום של צו הקריאה ולהגיש לגב' נעמי פז במזכירות טל' 08-9489190. תשובות ניתנות טלפונית.

לאחר השחרור משרות מילואים פעיל על התלמיד לדאוג לצילום של ספח האישור על שרות מילואים פעיל ולהציגו עם המקור במזכירות לפני מסירתו למוסד לביטוח לאומי.

כדי להבטיח טיפול יעיל בבקשתו, עליו להירשם עם תחילת לימודיו במערכת הרישום של צה"ל כסטודנט, וזאת באמצעות היחידה בה התלמיד משרת.


מודם סלולרי לתלמידים המשרתים במילואים - סטודנט בפקולטה הנקרא לשרות מילואים רשאי לשאול מודם סלולרי למשך כל תקופת המילואים. המודמים ניתנים להשאלה בספריה.