6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

dcc5c4170c10780ccdd87df0befded05

d9b8c59a1410a246decdc5de3ada9b85

כל ההודעות

משרות לסטודנטים

משרות פניות

מסטרנטים ודוקטורנטים - חיידקי המעי

ספטמבר 4, 2017

למעבדה מיקרוביולוגית במחלקה לבעלי חיים, הפקולטה לחקלאות (רחובות)

דרושים מסטרנטים ודוקטורנטים

המעבדה חוקרת את אוכלוסיית חיידקי המעי ברמת האוכלוסיה, המין הבודד וברמה המולקולארית (בשיטות כגון NGS, qPCR, cell culture...) ותענה על שאלות של מדע בסיסי ויישומי כגון:

Post-doc אבולוציה ויחסי מינים ב-Pisum sp

יולי 31, 2017

משרת בתר-דוקטוראט (post-doc) המכון למדעי הצמח וגנטיקה, הפקולטה לחקלאות, רחובות

אבולוציה ויחסי מינים בסוג אפון - Pisum sp

מבוקש מועמד/ת למישרת בתר-דוקטוראט (Post-doc) לפרוייקט במימון חלקי של הקרן הלאומית למדע (ISF) המבקש לברר את מקורם של טיפוסי אפונת תרבות שונים, לברר את מידת הקירבה של טיפוסי הבר השונים לזני תרבות, ולקשור בין הפראמטרים האקוגיאוגראפיים של בתי גידולם לתפוצת מיני הבר השונים. העבודה תכלול איסוף חומר גנטי מאוכלוסיות בר ודגימת מקטעי רקמה מפריטים בעישביות.

סטודנט/ית לתואר שני: מקרופומינה בכותנה

יולי 30, 2017

מחפש  סטודנט/ית  לתואר שני

נושא המחקר :

מקרופומינה בכותנה

לאחרונה נצפו בשדות כותנה מהזן "פימה" נבילות הנגרמות ע'י פיטריות שוכנות קרקע.
אחת הפטריות הגורמות למחלה ואולי העיקרית היא Macrophomina phaseolina

סטודנטים לתואר שני ושלישי גנטיקה ואבולוציה

יולי 9, 2017

דרושים סטודנטים לתואר שני ושלישי במעבדתו של דר' ליאור דוד

מעבדה במחלקה לבעלי חיים העוסקת בגנטיקה ואבולוציה של תכונות מורכבות מחפשת סטודנטים לתארים מתקדמים.

סטודנטים רציניים המתעניינים בגנטיקה מוזמנים לשמוע על מגוון פרוייקטים בדגי קרפיון ובשמר

Saccharomyces cerevisiae המתקיימים במעבדה.