6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

מידע לסטודנט

הודעות מזכירות הוראה

זכאים למועד מיוחד סמסטר ב' תשע"ז- נכון ל 12/09/2017

ספטמבר 13, 2017

שלום רב,

הנך זכאי/ת למועד מיוחד.   

לוח המועדים ורשימת הזכאים למועד מיוחד מתפרסם באתר הפקולטה לחקלאות –

"הודעות סטודנטים- זכאים למועד מיוחד"  ומתעדכן אחת לשבוע  מתאריך 13/8/2017.

*במידה ולא יפורסם תאריך מבחן בלוח ובמקום זאת תופיע המילה "בתאום" על התלמיד/ה האחריות ליצור קשר עם מרצה הקורס החל מתאריך 16/08/2017. 

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ז

יוני 27, 2017

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ז- נכון ל- 2/08/2017

שלום רב,
להל"ן לוח המועדים ורשימת הזכאים למועד מיוחד מתפרסם באתר הפקולטה לחקלאות –
"הודעות סטודנטים- זכאים למועד מיוחד"  ומתעדכן אחת לשבוע  מתאריך  07/05/2017.

הכנה לשנה א' בכימיה ובמתמטיקה

פברואר 14, 2017

 

תרגילי הדגמה בכימיה המשקפים תכנים שרצוי לדעת עם הכניסה לקורס "עקרונות הכימיה".(המדור ללימודי חוץ מקיים קורסי הכנה – ראה פרק קורסי הכנה באיגרת למתקבל).

שאלות לדוגמא ממבחן פטור מקורסי "מבוא בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי" (המדור ללימודי חוץ מקיים קורסי הכנה – ראה פרק קורסי הכנה באיגרת למתקבל).

קישורים למידע מירושלים

מחשוב

יחידת המחשב תומכת בכל הפעילות הממוחשבת בקמפוס. אתר היחידה אמור לעזור למשתמשים, סטודנטים, סגל מנהלי ואקדמי.

יחידת המחשב פתוחה לשירותכם בימים א'-ה', בשעות 08:00-15:00.

יחידת המחשב ממוקמת בקומת הקרקע של בנין וולקני בקצה הדרומי מזרחי של הקמפוס.

טלפון לפניות 08-9489283.

מרכז המחשבים ע"ש ברל גינגס מציע סביבת לימוד אקדמית חדישה, המעניקה לסטודנטים עזרי לימוד אקדמיים הטובים ביותר.

המרכז מכיל מחשבים חדישים, הכוללים חיבור מהיר לאינטרנט ולשירותי רשת של האוניברסיטה, תוכנות ומערכות לימוד  וכן ציוד מחשוב היקפי חדיש לשימושיים אקדמיים.

בשעות הפתיחה של המרכז, ישנם חונכים שבהם ניתן להיעזר בתפעול המחשב ותוכנות שימושיות שונות.

חווה

חיבור לאינטרנט ודוא"ל לסטודנטים:

http://www.huji.ac.il בחרו "מידע שימושי" - "מחשוב ואינטרנט" - "פתיחת תיבות דואל".

שימוש במשאבי מחשוב :


שימוש במשאבי המחשוב של האוניברסיטה, לרבות מחשבים, רשתות, ציוד תקשורת, חומרה, תוכנה וקבצים ( להלן "מחשב") כפוף לתנאים שלהלן:
1. שימוש במחשב הינו אך ורק למטרות אקדמיות ולא לכל מטרה אחרת.
2. קוד השימוש במחשב ו/או הסיסמה האישית (להלן - "הקוד") ניתן לשימוש התלמיד/ה בלבד. יש לשמור על סודיות הקוד ולא להעבירו לכל אדם אחר. התלמיד/ה יישאו באחריות אישית לכל שימוש שייעשה בקוד האישי שלהם.
3. השימוש במחשב מותר אך ורק באמצעות הקוד שניתן לתלמיד/ה ולא באמצעות כל קוד ו/או חשבון אחר.
4. חל איסור חמור להשתמש בקוד של אדם אחר, לצותת לקוי תקשורת נתונים או להתחבר בצורה כלשהיא למשאבי מחשוב של הזולת.
5. התלמיד/ה חייבים להשתמש במחשב בהתאם להוראות החוק ולנהלי האוניברסיטה. יש להישמע להוראות של קצין אבטחת מידע אוניברסיט אי ושאר הגורמים המוסמכים באוניברסיטה ולהימנע מכל פעולה, מעשה ו/או מחדל העלול לגרום נזק למחשב, לנתונים ו/או למידע המאוחסנים בו.
6. אין להשתמש במחשב האוניברסיטה בתוכנות אשר הועתקו שלא כדין ו/או אשר הגיעו לידי המשתמש בכל דרך שיש בה משום הפרת חוק זכויות יוצרים.
7. האוניברסיטה איננה אחראית כלפי התלמיד/ה בכל דרך שהיא לגבי המידע, תוכנות, נתונים ו/או כל הנובע מהשימוש שנעשה במחשב ולא תישא באחריות לנזק ו/או אבדן שעלול להיגרם לתלמיד/ה כתוצאה מהשימוש במחשב.
8. אין להשתמש במחשב האוניברסיטה לשם פריצה למערכות אחרות ו/או לשם השגת גישה בלתי חוקית אליהן.
9. הפרת התחייבות זו מהווה עבירת משמעת ואף עלולה להוות עבירה פלילית.