6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

סדרי ההרשמה ותנאי הקבלה

הרשמה למועמדים חדשים ולתלמידים ותיקים המבקשים להתקבל ללימודי שנה א' בפקולטה, מתקיימת באמצעות המדור לרישום וקבלה (למועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית) ובאמצעות המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל (למועמדים מחו"ל) - במועדים המפורסמים על ידי משרדים אלה.


מידע מפורט על סדרי הרשמה, מועדי הגשת בקשות ותנאי קבלה, מופיע ב"מדריך לנרשם" המתפרסם סמוך למועד פתיחת ההרשמה (חודש ינואר). כמו כן ניתן לקבל מידע במוקד טלפוני במספרים: 02-5882342; 02-5882882; 02-5882888. המוקד פועל בימים א'-ה' בין השעות 8.30-16.30. ובאתר האינטרנט של האוניברסיטה העברית-http://info.huji.ac.il.
מועמדים ותיקים מהאוניברסיטה העברית המבקשים להתקבל ללימודים משנה ב' ומעלה בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, יירשמו במדור לרישום וקבלה. תלמידים ותיקים מהפקולטה לחקלאות המבקשים להתקבל ללימודים משנה ב' ומעלה יפעלו על פי ההנחיות בסעיף מעבר מחוג לחוג. מועמדים ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל המבקשים להתקבל ללימודים משנה ב' ומעלה, חייבים להירשם במדור לרישום וקבלה.