6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה

הלימודים בחטיבה מתרכזים בהיבטים סביבתיים של החקלאות בארץ. תכנית הלימודים כוללת הצגת האפשרויות המגוונות להקטנת הזיהום הסביבתי של סביבת האדם קרקע, מים, אטמוספירה  באמצעות שימוש מושכל בתשומות חקלאיות ובטכנולוגיות מודרניות והערכה כללית של שימור הסביבה. מוצג תפקידה החיובי של החקלאות כמטהרת גורמי זיהום עירוניים וכפריים. מודגש תפקידה המרכזי של החקלאות בשימור השטחים הפתוחים לרווחת תושבי כלל המדינה.


חטיבת הלימודים "החקלאות ואיכות הסביבה" משותפת לחוגים מדעי הצמח; אגרואקולוגיה ובריאות הצמח; מדעי הקרקע והמים; כלכלת סביבה וניהול; מדעי בעלי החיים. בוגרי החטיבה מקבלים תעודה "בוגר במדעי החקלאות” והתמחות ב"חקלאות ואיכות הסביבה.

סביבה

תכנית הלימודים בחטיבת הלימודים "החקלאות ואיכות הסביבה" כוללת:

  • קורסי יסוד במדעי הטבע והחקלאות המשותפים לכל תלמידי הפקולטה.
  • קורסי מבוא במדעי הצומח, מדעי החי, אקולוגיה, גיאולוגיה, מדעי הקרקע וכלכלה.
  • קורסי התמחות בנושאי איכות הסביבה, משאבי מים.