6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

חטיבה בחקלאות כלכלה ושיווק

חטיבה בחקלאות, כלכלה ושיווק מוצעת לתלמידי המדעים הניסויים (צמח, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח) המעוניינים להעשיר את הידע הקדמי והמעשי, אותו ירכשו בתחום לימודיהם העיקרי, בקורסים מתחומי שיווק, מנהל עסקים וכלכלה. התוכנית מאפשרת לתלמיד בחטיבה להמיר קורסי בחירה בתחום התמחותם העיקרי בקורסי החטיבה לחקלאות, כלכלה ושיווק בהיקף שלא יפחת מ 33 נקודות זכות.

workshop

לתוכנית יש מספר יתרונות שהראשון בהם הוא רכישת כלים ניהוליים שיאפשרו התמודדות טובה יותר עם ניהול של עסק. היתרון השני הוא רכישת ידע אקדמי מגוון בינתחומי במהותו. היתרון השלישי הוא שתוכנית הלימוד בחטיבה מעניקה לבוגרים הכשרה נדרשת בשוק העבודה. תוכנית זאת היא ייחודית לאוניברסיטה העברית.

לתלמידים מצטיינים בממוצע ציונים מצטבר של 85 ומעלה מוצעות מלגות הצטיינות בשתי רמות. האחת לתלמידים שהשיגו ממוצע ציונים מצטבר של 85-90 והשנייה לממוצע ציונים מצטבר 91-100. מלגות עידוד ניתנות לתלמידי שנה ב' לאחר השלמת הקורס הראשון "ניהול השיווק" בציון של למעלה מ 85 וממוצע ציונים מצטבר שלא יפחת מ 85.

בתום הלימודים יוענק לבוגרי החטיבה תואר "בוגר במדעי החקלאות" ותצוין חטיבת הלימוד בחקלאות כלכלה שיווק (כפוף להסכמת ואישור מל"ג).

מסלולי לימוד

מסלול מדעי הצמח בחקלאות וחטיבת שיווק (1015)

מסלול אגרואקולוגיה ובריאות הצמח - חטיבת כלכלה ושיווק (1505)

student

ייעוץ:

ראש החטיבה: פרופ' אמיר היימן
Amir.Heiman@mail.huji.ac.il

מזכירת התוכנית: גב' מירי גיא
miriguy@savion.huji.ac.il
08-9489230

 

  • poster1.png
  • poster