6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים

 

תנאי החקלאות האינטנסיבית והקצב המהיר של תהליכי העיור והתיעוש בישראל הגבירו את חשיבותם של שמירת איכות הסביבה ושל השימור, הטיפוח והניהול הנכון של השטחים הפתוחים כגון יער טבעי ונטוע, מרעה טבעי, נחלים ושמורות נובע. בהיבט זה, התפקיד העתידי של החקלאות לא יצטמצם לייצור מזון, אלא יתפוס מקום מרכזי בשימור הנוף ואיכות הסביבה. לכן, יש חשיבות רבה במציאת דרכים למזעור נזקי החקלאות ובפיתוח חקלאות בת קיימא, ידידותית לסביבה. נושאים אלו הם יעדים מרכזיים בפעילות הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ונלמדים בשלוש מסגרות לימודים ברמת הבוגר והמוסמך.

שטח

תכנית לימודים זו מאפשרת התמחות בשמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים, עם דגש על אקולוגיה יישומית ושיקומית. מטרת התכנית להקנות לתלמידים ידע בסיסי ומתקדם בביולוגיה ואקולוגיה, בשילוב עם רכישת כלים יישומיים הנחוצים בשימור ובשיקום הטבע, בדגש על חשיבות השונות הביולוגית במערכת האקולוגית. התכנית תכשיר עתודת חוקרים ואנשי מקצוע החסרים היום בגופים המטפלים בשטחים פתוחים, כגון קק"ל, רשות שמורות הטבע, משרדי איכות הסביבה והחקלאות, מועצות אזוריות, עיריות וגופים מהסקטור הפרטי עוסקים בתכנון סביבתי. התכנית משותפת לשלושה חוגים: מדעי הצמח בחקלאות, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח ומדעי בעלי החיים. היקף הלימודים בתוכנית כ-25% מהלימודים לתואר בוגר.

התכנית כוללת:

  • לימודי יסוד במדעי הטבע והחקלאות המשותפים לכל תלמידי הפקולטה.
  •  קורסי מבוא במדעי הצמח, מדעי החי, אקולוגיה, גיאולוגיה, מדעי הקרקע וכלכלה.
  •  קורסים ייחודיים למתמחים בתכנית בשמירת טבע, ניהול יער טבעי ונטוע, שטחי מרעה טבעי ושמורות טבע.


פרוט של מערך הקורסים בתוכנית הלימודים ”שמירת טבע מנהל שטחים פתוחים" (726) מופיע באתר האינטרנט

אתר החוג שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים

מידע בשנתון על החוג: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים 726

מסלולי לימוד

    שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים - בשילוב מדעי הצמח (2610)
    שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים בשילוב אגרואקולוגיה (2615)
   שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים בשילוב מדעי בעלי חיים (2618)
 

שטח

ייעוץ: ראש התכנית
פרופ' ז'וזה גרינצוויג jose.gruenzweig@mail.huji.ac.il
טלפון: 08-9489782