6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

לימודים לתואר מוסמך

 החל משנת תש"פ ההוראה בחוגי התואר השני תהיה בשפה האנגלית.

לימודי המוסמך מהווים המשך של הלימודים לתואר "בוגר"  תוך דגש על התמחות והכרת דרכי המחקר בנושא מוגדר.

פרטי תוכנית המוסמך שונים מחוג לחוג וכוללים לימודים בקורסים מתקדמים, עמידה בבחינת מוסמך וביצוע עבודת מחקר (מסלול מחקרי) קיימות גם תוכניות למוסמך שאינן כוללות עבודת מחקר, אך אינן מאפשרות המשך לימודים לתואר "דוקטור" (מסלול לא מחקרי).  בחינת המוסמך תבדוק את יכולתו של התלמיד לבצע מחקר עצמאי ואת ידיעותיו הכלליות בנושא בו התמחה. תלמידי מוסמך ודוקטורט, זכאים לשרותי אינטרנט מהבית (כולל שימוש במשאבי הספריה באינטרנט: מאגרי מידע וכתבי עת אלקטרוניים). לפרטים, נא לפנות ליחידת המחשב:  08-9489283. 

משרות ומלגות לתלמידי מוסמך

הפקולטה מציעה לתלמידיה, משרות לפי צורכי ההוראה ומלגות המותנות בהצטיינות בלימודים, לפי כללים ונהלים שיפורסמו על לוחות המודעות סמוך לתחילת שנת הלימודים (ראה סעיף מלגות הלוואות ופרסים  וסעיף תלמידים מצטיינים נוהלי הוראה ולימודים). תלמיד שהגיש מועמדותו ללימודי מוסמך, מתבקש לפנות לחוג אליו נרשם, על מנת לבדוק את התנאים לקבלת משרה או מלגה.

 

תכנית מלגות חדשה לתלמידי מוסמך מצטיינים

 

סטודנטים במעבדה