6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות

 

איכות הסביבה הוא תחום הנוגע לשמירה וטיפול בסביבה בה אנו חיים תוך בחינת יחסי הגומלין בין הפעילות האנושית לבין הסביבה. מדענים מתחומים רבים כגון כימיה, ביולוגיה, מיקרוביולוגיה, אקולוגיה, כלכלה, מדעי הצמח, מדעי הקרקע והמים חוקרים נושאים הקשורים באיכות הסביבה ומספקים מידע ופתרונות בתחום רב גוני זה.

 

סביבה

החוג לאיכות סביבה ומשאבי טבע בחקלאות הנו חוג רב-תחומי המציע תכנית לימודים לתואר מוסמך ומחקר במגוון של נושאים הקשורים לאיכות הסביבה וחקלאות. במסגרת תואר בוגר ניתן ללמוד בחטיבה באיכות הסביבה.

החוג מאחד תחת קורת גג אחת מורים העוסקים בתחומי מחקר שונים, החל במיקרוביולוגיה סביבתית, אקולוגיה, זיהומים בקרקע ובמים והטיפול בהם, כלכלה ו פיסיולוגיה וכלה בהתנהגות של נגעים חקלאיים והדברתם באמצעים ידידותיים לסביבה. הקו המאחד את המורים בחוג הוא זיקתם להבנת תהליכים המשפיעים ומשפרים את איכות הסביבה ולשמירה על סביבה חקלאית ברת-קיימא ושימורה לדורות הבאים.

מתמחי החוג מקבלים הכשרה רב-גונית והם משתלבים לאחר סיום לימודיהם בשטחים רבים ומגוונים של המשק הישראלי: במחקר בסיסי ויישומי באקדמיה ובתעשייה, בהוראה, בשרות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות, בחברת "מקורות", בתה"ל, ברשות המים, במשרדים להגנת הסביבה וחקלאות, בסיוע למדינות מתפתחות, בתפקידי יעוץ וניהול שונים ובריכוז משקים במגזר הקיבוצי.

לימודים ברמת מוסמך

מוקדי העניין של החוג הם בתחומים הבאים: שימוש מושכל בדשנים ובחומרי הדברה; פיתוח תחליפים ידידותיים לסביבה; חקר ומניעת זיהום קרקע, מים ואויר; ייעור; מרעה ושמירת שטחים פתוחים; טיהור ומחזור פסולת חקלאית, תעשייתית ועירונית; משאבי מים – הטפלה, השבה והשקיה בקולחים; כלכלה וניהול של משאבי טבע וסביבה.

החוג לאיכות הסביבה ומשאבי טבע מיועד לתלמידים העומדים בדרישות הקבלה למוסמך ולדוקטור בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, ושהינם בעלי רקע מתאים. מתקבלים בוגרי מסלול לימודי הסביבה תחומי החקלאות השונים, מדעי הטבע וההנדסה וכן כלכלה ומנהל. עבור תלמידים מרקע שונה תיקבע במידת האפשר תכנית לימודי השלמה אישית.

כל המידע על החוג: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות (728)

מסלולי לימוד

אתר החוג

ראש החוג

דר׳ יעל הלמן
המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה
טלפון: 08-9489218
דוא"ל:yael.helman@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג

גב' גילה שוהם
טלפון: 08-9489086
פקס: 08-9489649