6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

ביוטכנולוגיה

Inter Faculty Biotechnology Program  IFBP

לימודי מוסמך בביוטכנולוגיה - חוג על פקולטאי - 890

אתר החוג

ביוטכנולוגיה היא הפעילות המדעית האינטגרטיבית של מיקרוביולוגיה, ביוכימיה, הנדסה ביוכימית וביולוגיה מולקולרית.

תכנית הלימודים מיועדת להכשיר תלמידים ברמה גבוהה הן לקראת האפשרות של ניהול וביצוע מחקר ופיתוח עצמאיים בתחומי הביוטכנולוגיה והן לקראת האפשרות של השתלבות בתעשיית ההי-טק העוסקת בפיתוח מוצרים ביולוגיים מתקדמים (כולל תרופות).

מטרת הלימודים היא לספק לתלמיד את הכלים הבסיסיים הדרושים למדען העוסק בפיתוחים טכנולוגיים או לנושא משרה אחראית בתעשייה.
תלמידי החוג יבצעו מחקרים בהקשר ביוטכנולוגי במעבדות בחזית המחקר המדעי בתחום.

החוג הינו בין-פקולטאי ופועל בשלוש פקולטאות: הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, הפקולטה לרפואה והפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה.

תלמידים מצטיינים יוכלו להמשיך במסלול ישיר לדוקטורט.

מסיימי החוג יהיו בעלי רקע רחב ומעודכן בנושאים העיקריים של הביוטכנולוגיה, עם מומחיות בשטח ספציפי של הביוטכנולוגיה. הם יהיו בעלי הכשרה מצומצמת במנהל,
אך בעלי שפה משותפת עם אנשי הנדסה ומנהל בתעשייה.

890

תנאי קבלה:

רשאים להגיש מועמדות לחוג מועמדים עם תואר ראשון בציון 85 לפחות בתחומים ביולוגיים, או במדעים מדויקים.
מועמדים בעלי תואר בוגר שהכשרתם הקודמת אינה מספיקה לתחום הביוטכנולוגיה יוכלו להתקבל לפי החלטה מיוחדת של החוג ועשויים להידרש ללימודי השלמה. מספר המקומות בחוג מוגבל.

מועמדים ללימודי השלמה

מועמדים, ללא רקע בביולוגיה, המעוניינים להתקבל ללימודי השלמה, יתבקשו לעבור ועדת קבלה כחלק מתהליך ההרשמה.

מדריך לעבודת המחקר

על כל מועמד למצוא מדריך לעבודת המחקר, מתוך אנשי הסגל האקדמי בפקולטות הניסוייות, כחלק מתהליך ההרשמה ללימודים. רשימת חברי החוג מופיעה באתר האינטרנט של החוג לביוטכנולוגיה.
יש להביא אישור מהמנחה על הסכמתו להדריך את התלמיד בעבודת המחקר במסגרת הלימודים בחוג (איתור מנחה הינו דרישה מוקדמת לשלב ההרשמה אך אינו מבטיח קבלה לחוג).
רשימת חברי החוג מורכבת מחוקרים מהפקולטות שבמסגרתם פועל החוג (חקלאות, רפואה ורוקחות, רפואת שיניים ומדעי הטבע).

מלגות

מלגות מובטחות לתלמידים מצטיינים בחוג לביוטכנולוגיה (על-פי ממוצע לימודי הבוגר).

מסלול המשלב תעשייה ותואר

קיימת אפשרות למסלול תלת-שנתי המשלב לימודים לתואר שני ועבודה בתעשייה הטכנולוגית.

הרשמה

יש להירשם הן במדור רישום וקבלה (באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה http://www.huji.ac.il או באמצעות ערכת הרשמה)
והןלמלא טופס הרשמה מקוון https://grs.ekmd.huji.ac.il/Pages/default.aspx

קבלת תלמידים לחוג מבוססת על מצוינות ומקומות פנויים (מספר התלמידים המתקבלים ללימודים בכל פקולטה מוגבל).

ההרשמה פתוחה עד לחודש אוקטובר 2016. בקשות שיוגשו לאחר מכן ידונו במידה ויהיה מקום פנוי במסגרת הפקולטה בה מתכוון המועמד לבצע את מחקרו
(הפקולטה אליה משתייך המדריך).

 

ראש החוג
פרופ' עדו ברסלבסקי , טל':054-8820955

 ido.braslavsky@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג
מרגלית פינגרהוט  טל: 02-6586006 02-6586006
margalitf@savion.huji.ac.il

אתר החוג