6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

מדעי בעלי-חיים ווטרינריה

החוג מיועד לתלמידים שסיימו תואר בוגר במדעי החיים או מדעי הטבע. הלימודים כוללים קורסים מתקדמים  שנועדו להרחיב ולהעמיק את רמת הידע וההבנה שהושגה בלימודי הבוגר, ולאפשר לתלמיד לעשות את צעדיו הראשונים כחוקר מדעי. התלמידים מבצעים עבודת מחקר בהנחיה של מורים מן החוג.

בעלי חיים

נושאי המחקר בעלי אופי יישומי ובסיסי כאחד.

תחומי המחקר כוללים שיפור וייעול היצרנות, רווחת בעלי חיים, חקר מחלות ותרופות של בעלי-חיים, בריאות הציבור, פיתוח מודלים לחקר מחלות בבני אדם.

אמצעי המחקר מגוונים וכוללים שיטות בהנדסה גנטית, ביולוגיה מולקולרית, מורפולוגיה, הדמיה, ביו-הנדסה וחישה אלקטרונית. בכלל זה נבחנים אופן הפעולה והבקרה של מנגנונים בסיסיים ברמת הגן והחלבון, התא, הרקמה או בעל החיים השלם.

פירוט תחומי ונושאי המחקר של חברי המחלקה לבעלי חיים ניתן למצוא  באתר של המחלקה

כל המידע על החוג: מדעי בעלי החיים (735)

ראש החוג: פרופ' צבי רוט
טלפון: 08-9489535 03-9688589
e-mail:z.roth@mail.huji.ac.il

סגן ראש החוג פרופ' רון עופרי
טלפון: 08-9489535 03-9688589
e-mail: ron.ofri@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג

גב' יעל לויטוס טלפון: 08-9489119
yaellew@savion.huji.ac.il

טלפון: 08-9489119