6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

גידולי שדה וירקות

ענפי החקלאות העוסקים בגידולי השדה והירקות הם ספקי המזון העיקריים של אוכלוסיית העולם הגדלה במהירות. ענפים אלה חשופים ללחצים לצמצום תשומות ולשימוש במשאבים, מנגד נדרשת הגדלת התפוקה תוך שיפור איכות היבול ושמירה על הסביבה.

ענפי גידולי השדה והירקות הם מן המרכזיים בחקלאות ישראל מבחינת היקף השטחים וחשיבותם הכלכלית. בזכות תשתית מדעית מתקדמת, החקלאות בתחומים אלה מאופיינת בדינאמיות רבה ונחשבת למובילה יחסית למקבליה בעולם ביעילות וחדשנות, דבר המתבטא בכמות היבול ואיכותו. כיום גידולי השדה מאמצים שיטות מתקדמות כמו חקלאות מדייקת וחלק נכבד מייצור הירקות והתבלינים נעשה בבתי צמיחה מסוגים שונים. במרבית הגידולים קיימת תחלופה מרובה של זנים, והיצוא של תוצרת חקלאית עתירת ידע כמו זרעים וחומר ריבוי הולך ומתרחב.

גדש

מטרת ההוראה בחוג היא להכין את תלמידי ה"מוסמך" וה"דוקטור" - להיות גורמים מפעילים ויוזמים במערכת הדינמית של הענף. כדי להשיג מטרה זאת, מכוונת ההוראה להקנות לתלמידים הבנה מעמיקה של עקרונות ותהליכים הקשורים בייצור גידולי השדה והירקות תוך שמירה על הסביבה ואיכותה, לפתח את כושרם לנתח את בעיות הענף, וללמדם לחפש דרכי פתרון על יסוד קריאת ספרות מקצועית ובדרך ניסויית.

תלמידי ה"מוסמך" וה"דוקטור" בחוג עוסקים במחקר ביולוגי, ביוכימי, אקולוגי, גנטי ומולקולרי בסיסי של גידולי שדה וירקות, מחקר יישומי של נושאי ממשק, גידול  וטיפוח, ושילוב של מחקר בסיסי עם מחקר יישומי.

ענפי התעסוקה העיקריים של מסיימי החוג הם: ניהול ענפים של גידולי השדה והירקות במשקים, הוראה והדרכה חקלאית, ועבודה בחברות לעיבוד מוצרי מזון, זרעים, כימיקלים וביוטכנולוגיה.

מסיימי החוג, ובמיוחד בעלי תואר דוקטור, פונים  לעבודת מחקר במכונים ובתחנות הניסויים של המוסדות השונים בארץ, ומועסקים, בין היתר, בפיתוח מוצרים עתירי ידע בתחום החקלאות.

גדש

כל המידע על החוג: גידולי שדה וירקות (713)

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
ד"ר רבקה אלבאום
טלפון:08-9489335
e-mail:rivka.elbaum@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג - גב' איריס סובול
טלפון: 08-9489333
e-mail: iris.sobol@mail.huji.ac.il