6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

כלכלת סביבה וניהול

לימודי ה"מוסמך" בחוג לכלכלת סביבה וניהול מקנים לתלמיד הכשרה במחקר ובחשיבה כלכלית מעמיקה תוך התמקדות בבעיות כלכליות בתחומי איכות הסביבה, משאבי טבע, שיווק ומימון.

נושאים לדוגמא: כלכלה ציבורית והתערבות ממשלתית לבקרת השפעות סביבתיות, תכנון מושכל של הפקה ושימוש במשאבי טבע, רגולציה בשיווק מוצרי החקלאות בארץ ובשוקי הייצוא, מיבנה ענפי, תכנון מנגנוני קבלת החלטות, תורת המשחקים, כלכלה פוליטית, כלכלת פיתוח, כלכלה התנהגותית.

תלמידי החוג שותפים לעבודות המחקר במסגרת עבודות הגמר לתואר "מוסמך".

תכנית לימודי המוסמך היא דו שנתית ומיועדת לבעלי תואר בוגר בכלכלה ובוגרי החוג לכלכלת סביבה וניהול.
השנה הראשונה מוקדשת בעיקרה ללימודים מתקדמים - להעמקת הידע בתיאוריה כלכלית ושיטות
מחקר כמותיות. השנה השנייה מוקדשת ברובה למחקר, בהדרכת אחד ממורי החוג, שתוצאותיו יסוכמו בעבודת גמר.

כל המידע על החוג: כלכלת סביבה וניהול (717)

מסלולים

ראש החוג: ד"ר עידו קן
טלפון: 08-9489233
e-mail: Iddo.Kan@mail.huji.ac.il   

מזכירת החוג: גב' מירי ארזי
טלפון:08-9489230
פקס:08-9466267
e-mail:miriguy@savion.huji.ac.il

סטודנטים