6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

תוכניות משולבות למוסמך

גנומיקה וביואינפומטיקה (5881)

מטרת התוכנית להקנות לתלמידים לתואר מוסמך כלים תיאורטיים וכלים ניסויים לחקר תהליכים בגנום השלם, תוך הכשרתם בתחומי הגנטיקה, הפרוטאומיקה והמחשבים.

תוכנית הידרולוגיה ומשאבי מים (589)

 התכנית להידרולוגיה ומשאבי מים נועדה להכשיר אנשי מדע ומקצוע שידעו להתמודד עם בעיות תיאורטיות וטכנולוגיות שהולכות ומחריפות, בעולם כולו, לאור המחסור האובייקטיבי במים. ההכשרה המדעית והמקצועית היא אינטגרטיבית, ועוסקת במגוון תחומי ההידרולוגיה ומשאבי המים, תוך מתן ידע וכלים במקצועות היסוד של מדעי הטבע, ובתחומי המחקר המשיקים: גיאולוגיה, קרקע ומים, גיאוגרפיה, חקלאות, מטאורולוגיה ומדעי הסביבה.

תוכנית לימודים עירוניים ואזוריים (803)

מטרת הלימודים בתוכנית זו היא להקנות לתלמיד ידע בנושאים עירוניים ואזוריים, שיטות מחקר וניתוח שישמשו אותו בעבודותיו בנושאי מדיניות עירונית ואזורית ולהכשירו כמתכנן במסגרת צוותי תכנון עירוני ואזורי

התמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה (804)

איכות הסביבה היא פועל יוצא של פעילות האדם במרחב גאוגרפי נתון. תחום זה מדגיש את ההיבטים האנושיים והפיזיים של הפגיעה בסביבה, תוך זיהוי גישות למזעור הפגיעה בסביבה באמצעים טכנולוגיים, תכנוניים וכלכליים. אמצעים אלה נועדו להשפיע על דפוסי התנהגות, שבאמצעותם ניתן למנוע היווצרות בעיות איכות סביבה מסוימות או למזער את השפעתן.