6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

b941738723c7a99dda788c0e57fd54c2

לימודי הכנה למוסמך

ללימודי "הכנה למוסמך" יוכל להגיש מועמדות:

"בוגר" כאמור בסעיף א' לעיל, שציונו הסופי בלימודי ה"בוגר" הוא בתחום 5 הנקודות מתחת לציון הנדרש 
תוכנית לימודי ההכנה תוכן ע"י ועדת הלימודים, ותהיה בהיקף שבין 30-15 נ"ז, וזאת מקורסי "בוגר" (למעט קורסי חובה של שנה א') כמפורט להלן.

מועמד שיתקבל ללימודי הכנה, יוכל להציג מועמדותו ללימודי "מוסמך", רק לאחר שישלים את כל לימודי ההכנה, וישיג בהם ציון ממוצע 80 לפחות.


משך לימודי הכנה למוסמך מוגבלים לשנה.


לימודי ההכנה לא יהוו חלק מתוכנית הלימודים ל"מוסמך".


הערה: מועמדים לשנת ההכנה, שאין להם פטור אוניברסיטאי מאנגלית, יוכלו להגיע לרמה זו במהלך שנת ההכנה. הם לא יוכלו
להתקבל למוסמך אם לא ישיגו את הפטור.

להלן רשימת הקורסים מתוכם יבחרו קורסי הכנה למוסמך בחוגים:

 לתלמידי החוגים 717, 735, לפי החלטת ועדת הלימודים של החוג.

לתלמידי החוג 713,  ניתן לבחור קורס גידולי אחד מתוך סל הקורסים של גידולי שדה וירקות,
בהתאמה לנושא המחקר במעבדת היעד של המועמד.

 

713 714 715 716 721 723 724 728
71012 71012 71026 71015 71012 65213 71012 71012
71015 71015 71056 71018 71015 65214 71015 71015
71016 71016 71065 71056 71018 65219 71016 71016
71018 71018 71501 71601 71021 65313 71018 71018
71056 71049 71502 71602 71023 65618 71049 71049
71065 71056 71512 71603 71026

71012

71056 71056
71332 71065 71514 71605 71034

71056

71065 71065
  71808 71515 71616 71056 71065 71808 71530
    71529 71619 71065 71413   71808
    71530 71622 71314 71435    
      71624 71811 71445    
          71453    
          71454