6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

b941738723c7a99dda788c0e57fd54c2

סדרי ההרשמה

ההרשמה לתואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:

א. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט- הרשמה לאוניברסיטה או ערכת הרשמה.

ב. ברמת הפקולטה יש למלא טופס הרשמה פנימי, מצורף בדף זה, לצרף את המסמכים הדרושים ,להחתים את המנחה וראש החוג ולהעביר למזכירות הוראה.

יש לצרף גיליון ציונים רשמי, מקורי וחתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר*+ קורות חיים+תמונת פספורט+צילום ת"ז.

*מועמדים מהפקולטה לחקלאות, אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר בוגר,יוכלו להתקבל על תנאי

ניתן להתקבל ללימודים הן בסמסטר א', והן בסמסטר ב', לאחד משני המסלולים הבאים: א) מסלול מחקרי; ב) מסלול לא מחקרי.

תאריכי ההרשמה: מתחילת יוני עד סוף חודש אוגוסט. הרשמה מאוחרת -עד סוף חודש ספטמבר.

המתקבל רשאי לממש את קבלתו רק באותה שנה אליה התקבל.

למידע נוסף ניתן לפנות בטלפון 08-9489189 או במייל: mazis@savion.huji.ac.il