6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

b941738723c7a99dda788c0e57fd54c2

לימודי השלמה

ג) לימודי השלמה - אם התקבלת בהתאם לסעיפים א' ו-ב' של תנאי הקבלה (4.1.1.2), ואתה מבקש להתמחות בחוג שונה מזה שהתמחית בו בלימודי ה"בוגר", או שחלפו יותר מ-5 שנים מאז זכאותך לתואר "בוגר" תידרש, אם יהיה צורך, להשלים נ"ז מלימודי ה"בוגר" בפקולטה לחקלאות, כפי שייקבעו ע"י ו' הלימודים. השלמות אלו יהיו במיכסה של 30 נ"ז לכל היותר. (במיקרים מיוחדים תוכל ו' הלימודים להמליץ בפני ו' ההוראה על מיכסה גדולה יותר). ההשלמות לא תוכללנה במכסת נ"ז לתואר, והציונים בהן לא יוכללו בציון הסופי לתואר (ציון מעבר בקורסי השלמה הוא 60). הערה: מועמדים לשנת השלמה, שאין להם פטור אוניברסיטאי באנגלית, יוכלו להגיע לרמה זוה במהלך שנת ההשלמה. הם לא יוכלו להתקבל למוסמך אם לא ישיגו את הפטור.