6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

b941738723c7a99dda788c0e57fd54c2

מסלול המחקרי

תנאי הקבלה

כללי: קבלה ללימודי המוסמך טעונה אישור חוג הלימודים אליו התלמיד מבקש להתקבל. יובאו בחשבון מספר המקומות במעבדות, מספר המורים היכולים להדריך בביצוע עבודות גמר, והאפשרות לבצע עבודת גמר. מועמדים לתואר מוסמך נדרשים להציג כחלק ממסמכיהם אישור על פטור ברמה אוניברסיטאית מלימודי אנגלית. הקבלה לרוב החוגים מותנית במציאת מדריך לעבודת גמר לפני ההרשמה ל"מוסמך".

א) ללימודי "מוסמך" יוכל להגיש מועמדות:

1) "בוגר במדעי החקלאות", או "בוגר במדעי התזונה", המעוניין להתקבל לאחד החוגים: מדעי התזונה (712); גידולי שדה וירקות (713); מטעים וצמחי נוי (714); אגרואקולוגיה ובריאות הצמח (715); מדעי הקרקע והמים (716); גנטיקה והשבחה (721); ביוכימיה ומדעי המזון (722); מדעי הצמח בחקלאות (724); איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות (728) וציונו הסופי הוא 80 לפחות ומצא מדריך לעבודת הגמר.

* "בוגר" כנ"ל המעוניין להתקבל לאחד מהחוגים המפורטים לעיל שציונו הסופי בין 75 ל-80 ויש לו מדריך, יוכל להגיש בקשה מנומקת לועדת הלימודים של החוג אשר תדון בבקשתו ותאשר קבלה במקרים מיוחדים.

2) "בוגר במדעי החקלאות", המעוניין להתקבל לחוג: כלכלת סביבה וניהול (717) וציונו הסופי הוא 80 לפחות.

3) "בוגר במדעי החקלאות", המעוניין להתקבל לחוג: מדעי בעלי חיים ווטרינריה (735); וציונו הסופי הוא 80 לפחות ומצא מדריך לעבודת הגמר.

4) "בוגר" במגמת לימוד מתאימה אחרת (שהוכרה בתור שכזו ע"י ו' ההוראה), ועומד בתנאים הנ"ל להגשת מועמדות ללימודי מוסמך.

5) ללימודי מוסמך בביוטכנולוגיה ראה סעיף 60.0.

הערות :

תלמיד יוכל לעבור במהלך לימודיו, למסלול הלא-מחקרי אם יעמוד בתנאי הקבלה למסלול זה.

"בוגר" הפקולטה, שלא השיג את הציון הנדרש, יוכל להגיש מועמדות ללימודי "מוסמך"/"הכנה למוסמך", אם ישיג את הציון הנדרש ע"י שיפור ציון ה"בוגר" שלו. ניתן לשפר את ציון ה"בוגר" רק במסגרת 5 השנים המותרות לסיום החובות לתואר "בוגר". הציונים שישיג לא ישנו את אישור הלימודים והציונים המקורי שלו בלימודי ה"בוגר", וישמשו רק לצורך הקבלה ל"מוסמך"/"הכנה למוסמך". ה"בוגר" יפנה בקשה לו' ההוראה וזו תקבע את התוכנית המפורטת. הלימודים יהיו במסגרת המדור ללימודי חוץ.
עמידה בציון סף להגשת מועמדות איננה מבטיחה קבלה אוטומטית.

ב) ללימודי "מוסמך על תנאי" יוכל להגיש מועמדות:

תלמיד לתואר "בוגר" בפקולטה לחקלאות, שסיים השתתפותו בכל הקורסים הנדרשים לתואר, ניגש למבחנים אך בעת הרשמתו חסרים לו ציונים, שסך הנ"ז שלהם הוא 30 לכל היותר (24 נ"ז לתלמידי חוג 717), והציון הממוצע בקורסים שסיים הוא 80 לפחות . תלמיד שמתקבל על תנאי לסמסטר ב' חייב לגשת לבחינות מועד א' של קורסי סמסטר א'. עליו להיות זכאי ל"בוגר", לא יאוחר מיום תחילת שנת הלימודים העוקבת. התלמיד רשאי להיות במעמד זה סמסטר אחד.
בכל מיקרה: כדי להתקבל ללימודי "מוסמך", עליו לעמוד בתנאי הקבלה כאמור בסעיף א' לעיל.

ג) לימודי השלמה

אם התקבלת בהתאם לסעיפים א' ו-ב' של תנאי הקבלה , ואתה מבקש להתמחות בחוג שונה מזה שהתמחית בו בלימודי ה"בוגר", או שחלפו יותר מ-5 שנים מאז זכאותך לתואר "בוגר" תידרש, אם יהיה צורך, להשלים נ"ז מלימודי ה"בוגר" בפקולטה לחקלאות, כפי שייקבעו ע"י ו' הלימודים. השלמות אלו יהיו במיכסה של 30 נ"ז לכל היותר. (במיקרים מיוחדים תוכל ו' הלימודים להמליץ בפני ו' ההוראה על מיכסה גדולה יותר). ההשלמות לא תוכללנה במכסת נ"ז לתואר, והציונים בהן לא יוכללו בציון הסופי לתואר (ציון מעבר בקורסי השלמה הוא 60).
מועמדים לשנת השלמה, שאין להם פטור אוניברסיטאי מאנגלית, יוכלו להגיע לרמה זו במהלך שנת ההשלמה. הם לא יוכלו להתקבל למוסמך אם לא ישיגו את הפטור.

ד) ללימודי "הכנה למוסמך" יוכל להגיש מועמדות:

"בוגר" כאמור בסעיף א' לעיל, שציונו הסופי בלימודי ה"בוגר" הוא בתחום 5 הנקודות מתחת לציון הנדרש (בין 75-80).
תוכנית לימודי ההכנה תוכן ע"י ועדת הלימודים, ותהיה בהיקף שבין 30-15 נ"ז, וזאת מקורסי "בוגר" (למעט קורסי חובה של שנה א') כמפורט להלן. מועמד שיתקבל ללימודי הכנה, יוכל להציג מועמדותו ללימודי "מוסמך", רק לאחר שישלים את כל לימודי ההכנה, וישיג בהם ציון ממוצע 80 לפחות.
משך לימודי הכנה למוסמך מוגבלים לשנה.
לימודי ההכנה לא יהוו חלק מתוכנית הלימודים ל"מוסמך".
מועמדים ללימודי הכנה, שאין להם פטור אוניברסיטאי מאנגלית, יוכלו להגיע לרמה זו במהלך שנת ההכנה. הם לא יוכלו להתקבל למוסמך אם לא ישיגו את הפטור.

להלן רשימת הקורסים מתוכם יבחרו קורסי הכנה למוסמך בחוגים:

(לתלמידי החוגים 717, 735, לפי החלטת ועדת הלימודים של החוג.)

713 714 715 716 721 723 724 728
71012 71012 71026 71015 71012 65213 71012 71012
71015 71015 71056 71018 71015 65214 71015 71015
71016 71016 71065 71056 71018 65219 71016 71016
71018 71018 71501 71601 71021 65313 71018 71018
71049 71049 71502 71602 71023 65618 71049 71049
71056 71056 71512 71603 71026

71012

71056 71056
71065 71065 71514 71605 71034

71056

71065 71065
71808 71808 71515 71616 71056 71065 71808 71530
  71529 71619 71065 71413 71808
  71530 71622 71314 71435
  71624 71811 71445
71453
71454

לתלמידי החוגים 717, 735, לפי החלטת ועדת הלימודים של החוג.