6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

b941738723c7a99dda788c0e57fd54c2

בחינת-הגמר


40.1.2.7 בחינת-הגמר

א) בחינת-הגמר היא על נושאי עבודת-הגמר. הבחינה תשקף - מלבד התוכן העיוני והניסויי הקשור בעבודה במישרין - גם את הבנתו ובקיאותו של התלמיד בנושאים מדעיים כלליים, שיש להם זיקה לנושא העבודה.

ב) על התלמיד להבחן בתוך 4 שנים מתחילת לימודי ה"מוסמך" (ראה גם הערה בסוף סעיף 40.1.2.6). הבחינה היא בע"פ, ומותר לקיימה בצורת סמינר בנוכחות השופטים. כל מורה בחוג רשאי להיות נוכח בבחינה.

ג) השופטים בבחינת הגמר יהיו המדריך/ים והבוחנים ששפטו את עבודת הגמר, כמתואר ב- 40.1.2.6 סעיף קטן ח'. ראש החוג ישמש כיו"ר הבחינה והוא רשאי לתת ציון על הבחינה בעל פה.

ד) בתום הבחינה יקבל יו"ר הבחינה מהשופטים, באופן חשאי, ציון על הבחינה בעל פה. היו"ר ישקלל את הציונים כמתואר בסעיף 40.1.2.6 סעיף קטן י'. יו"ר הבחינה יערוך סיכום של השיפוט בנוכחות התלמיד והשופטים.

ה) ציון "מעולה" - 95 לפחות - בעבודה ו/או בבחינה, יינתן רק בהסכמת כל השופטים ויהיה מנומק. הציון שניתן על ידי כל אחד מהשופטים חייב להיות לפחות 95, אחרת, יינתן הציון 94 לכל היותר.

ו) לאחר הבחינה, יתקן התלמיד את עבודת הגמר שלו עפ"י הערות השופטים ובהתייעצות עם מדריכו, ויעלה את קובץ עבודת הגמר כ- PDF  לאתר הספרייה לפי הכתובת שיקבל אצל מזכירת החוג. התיקונים יבוצעו כך שהציון הסופי יועבר למזכירות עד 31.3 לכל היותר. חריגה מרצף זמנים זה, תחייב את התלמיד בהרשמה ללימודים ובתשלום שכ"ל עבור "עבודת גמר.

ז) הציונים - בחתימת השופטים - יועברו ע"י ראש החוג למזכירות, בצירוף 2 העותקים המודפסים והעותק הדיגיטאלי של עבודת הגמר המאושרת סופית. העותק הדיגיטלי יהיה מלווה ב"טופס הפקדה" מלא וחתום על ידי התלמיד והמנחה. העותקים יועברו ע"י המזכירות לספריית הפקולטה ולבית-הספרים הלאומי והאוניברסיטאי.