6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

b941738723c7a99dda788c0e57fd54c2

מדריך לעבודת-הגמר

40.1.2.3 מדריך לעבודת-הגמר

א) עבודת-הגמר תוכן על-ידיך בעזרת מדריך.

ב) עליך למצוא מדריך, ולקבל הסכמתו לשמש מדריך שלך. ההתקשרות טעונה אישור של ו' הלימודים. ו' הלימודים רשאית לחייב אותך להתקשר עם מדריך נוסף.

ג) ההתקשרות עם המדריך היא תנאי לקבלה ללימודים על כן תיעשה לפני קבלתך ללימודים (בחוג 717 ההתקשרות עם מדריך תיעשה לא יאוחר מתום הסמסטר השני ללימודי המוסמך). זאת, כדי למנוע - ככל שהדבר ניתן - את האפשרות, שתאלץ להפסיק לימודיך, בגלל אי-התקשרות עם מדריך .

ד) מודגש, שאין לפקולטה/לאוניברסיטה מחוייבות כלשהי לגביך, אם לא תתקשר עם מדריך מסיבה כלשהי, או אם התקשרותך זאת לא תאושר ע"י ו' הלימודים, או אם התקשרותך זאת תופסק (בין ביוזמתך, ובין ביוזמת המדריך).

ה) אם לא תצליח להתקשר עם מדריך, או שיתגלעו קשיים בשיתוף הפעולה בינך לבינו, תוכל לבקש סיוע מו' הלימודים.

ו) כ"מדריך-יחיד" רשאי לשמש:

  • 1) מורה הפקולטה לחקלאות (כולל מורה בגימלאות) מסגל ההוראה של האוניברסיטה העברית, שהוא בדרגת מרצה ומעלה (עד 6 תלמידים).
  • 2) חוקר מינהל המחקר החקלאי (להלן - חוקר ממ"ח), שאושר להדריך באופן עצמאי תלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית.
  • 3) חוקר ממ"ח שקבל לשם כך אישור הדרכה אד-הוק מטעם הדיקן.
  • 4) מדריך בעל אישור הדרכה מורחב.

ז) כ"מדריך-שותף" (מדריך מן החוץ המשמש כמדריך עם מדריך נוסף עצמאי) רשאי לשמש:

  • 1) מורה מפקולטה אחרת של מוסד להשכלה גבוהה בארץ (בתנאי שהוא בחסות המועצה להשכלה גבוהה), שהוא בדרגת מרצה ומעלה (עד 2 תלמידים).
  • 2) חוקר ממ"ח, או חוקר המכון הוטרינרי, או רופא מכל בית-חולים אוניברסיטאי בארץ שקבל אישור הדרכה אד-הוק מאת הדיקן, ודרגתו מקבילה לדרגת מרצה ומעלה.

ח) חישוב מכסת המודרכים - במיקרים של הדרכה משותפת - הוא לפי חלוקה שווה

ט) המדריך אחראי להדרכת התלמיד במחקרו וכן לקביעת:

  • 1) נושא עבודת-הגמר של התלמיד.
  • 2) תוכנית הלימודים של התלמיד (באישור ו' הלימודים).
  • 3) תוכנית עבודת-הגמר של התלמיד (באישור ו' הלימודים).

י) המדריך רשאי לקבוע "קורס מפתח", שעל התלמיד יהיה לעמוד בו בציון 80 לפחות כתנאי להדרכתו.

הערות:

1) "מדריך-שותף" חייב להימנות על סגל ההוראה/המחקר הקבוע של המוסד אליו הוא שייך.

2) "מדריך יחיד" באישור אד-הוק ו"מדריך שותף" חייבים לדאוג לרישום תלמידיהם במזכירות לענייני הוראה ולקבל אישור להדרכתם בטרם הגישו התלמידים את תכנית לימודיהם; לא תאושר הרשמת תלמיד מבלי שלמדריכו אישור הדרכה. הבקשה לאישור הדרכה תועבר לדיקן באמצעות ראשי החוגים ובהמלצתם..

3) רשימת חוקרי מינהל המחקר החקלאי, הזכאים להדריך תלמידי "מוסמך", מצויה במזכירות.

4) חוקר המכון הוטרינרי, המלמד בבה"ס לרפואה וטרינרית, רשאי להדריך בהתאם לתקנות החלות על חוקרי ממ"ח.

יא) מדריך, היוצא לשבתון או לחופשה ממושכת, חייב למנות מדריך-מחליף להדרכת תלמידיו, וזאת באישור ו' הלימודים. שם המחליף יישלח ע"י ראש החוג למזכירות וליו"ר ו' ההוראה.

יב) ראש החוג יעביר לידיעת המזכירות - בראשית כל סמסטר - את שמות המדריכים בחוג, את שמות המורים המחליפים, וכן את שמות התלמידים המודרכים.