6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

b941738723c7a99dda788c0e57fd54c2

סמינר

40.1.2.5 סמינר


א) כל חוג בפקולטה יקיים סמינר אחד לפחות בהיקף של 1 נ"ז. עליך להשתתף בסמינר אחד במהלך הלימודים לתואר, (להוציא תלמידי חוג 717, החייבים ב-2 סמינרים בחוגם).

ב) חוגים רשאים להציע לתלמידים 1 נ"ז נוסף עבור הגשת עבודה מורחבת על נושא הסמינר בהיקף ראוי שיקבע החוג. חוג שיאפשר הרחבת הסמינר בעבודה, יציע את האופציה בשנתון. תלמיד שמכין סמינר שעוסק בעבודת הגמר שלו, לא יוכל להרחיב את העבודה ולקבל נ"ז נוספת.

ג) החוג יבחר ברכז לתקופה של סמסטר אחד או שניים. הרכז יהיה אחראי לחלוקת נושאי הסמינר לתלמידים, קביעת לוח זמנים להרצאות ולקביעת הציון והעברתו למזכירות.

ד) על פי נושא הסמינר, יתאם לך הרכז מנחה שידריך אותך.

ה) ההרצאה בה יציג התלמיד את נושא הסמינר תמשך כ- 30-20 דקות ותלווה בדיון של כ-10-5 דקות. לניהול הסמינר, יוכל הרכז לבקשך להשלים את חובותיך בסמינר של סמסטר א', עד למועד שבו ניתן להשלים את החובות בסמינר של סמסטר ב' באותה שנת לימודים.

ו) את העבודה, שתוגש כחיבור מדעי הכולל סקירת הספרות הרלבנטית, סינתזה ביקורתית של נושא הסמינר, תקציר ורשימת ספרות, עליך למסור למנחה.

ז) הציון בקורס ייקבע במשותף ע"י הרכז והמנחה. הרכז רשאי לבקש לשם כך את חוות-דעתם של מורים נוספים בחוג, ואת חוות-דעתם של תלמידי הסמינר. הציון ייקבע על פי אמות-המידה הבאות: הבנת החומר, ארגונו, והצגתו בכתב ובע"פ; הדגמת כושר חשיבה עצמית וביקורתית; וההשתתפות בדיונים.