6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

b941738723c7a99dda788c0e57fd54c2

עבודת-גמר


40.1.2.6 עבודת-גמר (71100)

תכנית עבודת גמר

א) עליך למסור לראש החוג 2 עותקים של תוכנית עבודת-הגמר שלך מודפסת משני צידי הדף – עפ"י הנחיות שקיבלת במזכירות לענייני הוראה- כשהיא מאושרת ע"י המדריך.עד 31 באוגוסט בסמסטר השני ללימודיך (או 31 בדצמבר אם התחלת הלימודים בסמסטר ב') ראש החוג יפיץ את העותקים בין חברי ו' הלימודים.

ב) בתוך חודשיים ממועד ההגשה תדון ו' הלימודים בתוכנית ותעביר עותק מאושר שלה למזכירות תלמידים והוראה ותשאיר עותק שני במזכירות החוג, וזאת לא יאוחר מתקופת הרישום לסמסטר השלישי ללימודיך. עיכוב בתהליך יגרום לחסימת רישום קורסים לשנה ב' במחשב. ביצוע חלק כלשהו של העבודה לפני האישור, יהיה באחריותך ולא יחייב את ועדת הלימודים

ג) ו' הלימודים רשאית לחייב אותך למסור - בכתב או בע"פ - דו"ח על התקדמות העבודה.

עבודת גמר

ד) העבודה תודפס בשפה העברית על גבי ניר "A4" ברווח וחצי. יש להדפיס בשני צדי הדף, ולהקפיד ככל שניתן על שימוש במושגים בשפה העברית, לחילופין, יש לכתוב את המושג בשפה האנגלית. כן יוכן תקציר מודפס שלה בשפה האנגלית, בהקף של 3-2 עמודים. ניתן להגיש את העבודה בשפה האנגלית על פי רצון התלמיד ובהסכמת המנחה. במקרה כזה יודפס תקציר גם בשפה העברית. כדי להבטיח את האיכות הלשונית של העבודה, איכות הכתיבה תיבדק בקפדנות. עבודה שרמת הכתיבה גרועה, תוחזר והתלמיד לא יוכל להבחן עליה עד שתתוקן. מומלץ לכן למסור את העבודות לעריכה לשונית לפני הגשתן.

ה) סדר הכתיבה ועריכת העבודה יהיה כדלהלן:


עמוד 1: דף השער – על גבי כריכת העבודה עליך להדפיס בצד הקדמי בשפה העברית ובצד האחורי בשפה האנגלית לפי הדוגמא בסעיף הבא "דוגמת דף שער".
עמוד 2: כמו בכריכה.
עמוד 3: "עבודה זו נעשתה בהדרכת..." לפי הדוגמא בסעיף הבא "דוגמת דף שער".
עמוד 4: דף תודות.
עמוד 5: תקציר של 2-3 עמודים בשפה העברית.

תוכן עניינים

רשימת קיצורים
מבוא – רקע מדע, המוטיבציה למחקר, מטרות המחקר וההיפותזות שנבחנו.

חומרים ושיטות

יש לציין ברשימה את שמות החומרים ששימשו בעבודת הגמר ומאיזה חברות ניקנו (שם החברה, עיר, ארץ); יש לפרט את השיטות ולתת הסברים מפורטים כתובים כטקסט ולא בצורת "מתכונים"). יש לספק פירוט המכשור בו נעשה שימוש, כולל שם החברה ומיקומה.

תוצאות יש לתאר מגמות בתוצאות שהתקבלו, תוך הפנייה לאיורים (היכולים להיות בצורת גרפים, תמונות, תרשימים וכו') וטבלאות שילוו בכותרות מפורטות (מתחת לאיור ומעל לטבלה) יש להקפיד על כיתוב מדויק של כתוביות הצירים (בעברית או אנגלית). יש למספר (1, 2, 3...) את האיורים והטבלות על פי סדר ההפניה להם בגוף העבודה.

דיון – ייכתב באופן רציף או יחולק לסעיפי משנה.

רשימת ספרות – יש להיצמד לתבנית ציטוטים הכוללת את שמות כל המחברים, שנת הפירסום, כותרת המאמר, שם מלא של העיתון, מס' הכרך ומספר העמודים. יש לשמור על אחידות. רשימת המקורות תהיה לפי סדר א"ב של שם המשפחה של המחבר הראשון ומקורות בעברית יצוטטו בתחילת הרשימה.

תקציר בשפה האנגלית – יהיה תרגום נאמן ככל האפשר של התקציר בעברית.

דף שער באנגלית – זהה לזה שבעברית. הדפים באנגלית יסודרו כך שפניהם פונים לצד האחורי של העבודה.

ו) הקף העבודה לא יעלה על 60 עמודים (לא כולל נספחים של טבלאות מורחבות ונתונים גולמיים).

ז) את העבודה תמסור למדריך לעיון ובדיקה. על המדריך לאשר את העבודה (או להחזירה לתיקונים) בתוך חודש ימים מיום שקיבל אותה.

ח) לאחר שתקבל את אישור המנחה, תמסור-3 עותקים לפחות של העבודה לראש החוג (יש להגיש את העותקים בכריכה זמנית). ראש החוג ימנה בתוך שבוע, 2-3 שופטים בנוסף למדריך. על שופט אחד, לכל הפחות, להיות מחוץ למחלקה שבה נעשה המחקר (מומלץ לא לבחור שופט הקשור לקבוצת המחקר של המדריך). במידה ומנחה/י העבודה ממוסדות אחרים, לפחות שופט אחד חייב להיות מסגל הפקולטה. במידה ולא ימצא שופט כזה, ינמק זאת ראש החוג במכתב המופנה לועדת ההוראה.

ט) מייד לאחר שימנה את השופטים ידאג ראש החוג להפיץ את העבודות ביניהם יחד עם שאלון הערכה.

י) כל שופט יעיין בעבודה, ימלא את שאלון ההערכה, ויעביר אותו באופן חשאי לראש החוג לפני הבחינה (לא תתקיים בחינה בע"פ ללא קבלת הציונים על העבודה). ציון עבודת הגמר ייקבע בין המדריך/ים (%50) לבין השופטים (%50) . במקרה של פער גבוה מ-10 נקודות בין הציון הממוצע של המדריכים לבין ציון אחד השופטים, יקבע הציון ע"י ממוצע בין כל אחד מהשופטים לבין ממוצע ציוני המדריכים. לגבי ציון "מעולה" - ראה סעיף 40.1.2.7 תת-סעיף ה'. הבחינה תתקיים תוך 30 יום ממועד הגשת העבודה

יא) חיסיון - ניתן להגדיר עבודת-גמר כ"חסויה", ולגנזה באופן זמני ע"פ הכללים שלהלן:


1) היוזמה להגדרתה כ"חסויה" תהיה של המדריך, בעקבות פניה של הגוף המסחרי שממן את המחקר, ו/או משום שהתגלו בה ממצאים בעלי ערך בטחוני או מסחרי.

2) המדריך יפנה בקשה בעניין ליו"ר ו' ההוראה באמצעות המזכירות.

3) אם תאושר הבקשה, יוחתמו התלמיד, ראש החוג והשופטים על הצהרת סודיות.

4) התלמיד ימסור לראש החוג מיספר עותקים של העבודה כמיספר הבוחנים, והעותקים יוחזרו לו בתום הבחינה.

5) לאחר הבחינה יעביר התלמיד עותק אחד של העבודה הסופית לראש החוג, ושני עותקים למדריך.

6) ראש החוג יעביר למזכירות את העותק שקיבל עם ציון הבחינה למשמרת במזכירות.

7) החיסיון יוסר, לכשהתלמיד, או המדריך, יודיע למזכירות על ביטולו. עם הסרתו יעביר המדריך את 2 העותקים שבידיו למזכירות, כדי שיופצו כמקובל.

הערה: תלמיד החייב עבודת-גמר בלבד יירשם כמקובל, ל"עבודת-גמר" – 71100. פטור מהנ"ל, מי שמסר למזכירות אישור של ראש החוג על-כך שמסר לו את עבודת-הגמר מוכנה לשיפוט עד 31 בדצבמר . חריגה מרצף זמנים זה, תחייב את התלמיד בהרשמה ללימודים ובתשלום שכ"ל עבור "עבודת גמר".