6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

b941738723c7a99dda788c0e57fd54c2

תוכנית הלימודים

40.1.2.4 תוכנית הלימודים

א) בתוך חודשיים מתחילת לימודיך עליך למסור לראש החוג תוכנית לימודים כוללת, מאושרת ע"י המדריך. על התוכנית לכלול את נושא עבודת-הגמר, קורסים במיכסה של 24 נ"ז לפחות (32 נ"ז בחוג 717, במסלול 1777(שיווק) 33 נ"ז), וסמינר אחד מהחוג שלך (2 סמינרים בחוג 717). באישור ו' הלימודים תוכל לכלול בתוכנית הלימודים, וללמוד במסגרת ה"מוסמך", קורסים ברמת "בוגר". במקרה זה תוכנית הלימודים תכלול 18 נ"ז (26 נ"ז בחוג 717) ברמת "מוסמך" לפחות. בחישוב ממוצע הציונים יוכרו רק קורסי "בוגר" שאושרו ע"י ו' הלימודים כחלק מתוכנית הלימודים ל"מוסמך" ולא יותר מ-3 קורסים (עד 6 נ"ז)

ב) אם חויבת בלימודי השלמה, תכלול התוכנית - בנפרד - גם אותם.

ג) קורסים מאוחסנים תוכל לכלול בתוכנית, אם ו' הלימודים תאשר זאת (כאמור בפרק נוהלי הוראה ולימודים סעיף 6.4).

ד) אתה רשאי לכלול בתוכנית לכל היותר 3 סדנאות ברמת "מוסמך".

ה) ראש החוג יעביר למזכירות את התוכנית הכוללת, לאחר שתאושר סופית ע"י ו' הלימודים. כמו-כן יעביר עותקים לך ולמורה-המדריך.

ו) כל שינוי בתוכנית מחייב אישור הן של המדריך והן של ו' הלימודים.

ז) טופס לימודים/טופס שינויים (ראה פרק iv נהלים כללים תת סעיף ג' - בלימודי בוגר).

ח) ניתן לכלול קורסים מחוץ לפקולטה באישור ועדת הלימודים, אך לא יותר מ-3 קורסים (עד 10 נ"ז)