6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

b941738723c7a99dda788c0e57fd54c2

דרישות החוגים ותנאי מעבר

40.1.3.2 דרישות החוגים ותנאי מעבר
תוכנית הלימודים תבטא כיוון התמחות מוגדר ותיקבע ע"י ועדת הלימודים החוגית. הינך חייב לעמוד בדרישות שלהלן על-מנת להשלים לימודים לתואר במסלול זה:


1) תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' - תנאי להמשך לימודיך לתואר מוסמך הוא ממוצע של 70 בהיקף של 8 נ"ז לפחות (לא כולל קורסי השלמה) + תוכנית לימודים ותוכנית עבודה מאושרת ע"י המדריך וראש החוג. בחוג 717 – תוכנית לימודים מאושרת ע"י ראש החוג.


2) עליך לצבור 40 נ"ז מקורסי ה"מוסמך", כולל 2 סמינרים (למעט חוגים 712,717,722).
בחוג 715 - עליך לצבור 13 נ"ז לפחות מכלל קורסי המוסמך של החוג, והיתר מקורסי המוסמך האחרים. בחוג 712- 20 נ"ז לפחות מכלל קורסי המוסמך של החוג, והיתר מקורסי המוסמך האחרים. בחוג 722 - 15 נ"ז לפחות מכלל קורסי המוסמך של החוג, והיתר מקורסי המוסמך האחרים. בחוג 717 - עליך לצבור 44 נ"ז לפחות, הקורסים יהיו מורכבים בד"כ מקורסי המוסמך של החוג וסמינר עיוני המיועד לתכנית זו.


3) להכין ולמסור עבודת גמר עיונית (כאמור בסעיף 40.1.3.6). בחוג 717 עבודת הגמר העיונית תיתנן במסגרת הסמינריון העיוני.


4) לעמוד בבחינות בקורסים ועל עבודת הגמר העיונית (ציון מעבר בכל קורס הוא 60).
בחוגים 712, ו-722 לעמוד בבחינות בקורסים, בסמינר בחוג ובסמינר עיוני.
בחוג 717 לעמוד בבחינות בקורסים ובסמינר עיוני.