6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

b941738723c7a99dda788c0e57fd54c2

חונך

40.1.3.3 חונך

עם הקבלה ללימודים, תיקבע ועדת הלימודים של החוג "חונך"(למעט לתלמידי חוגים 712,717,722), שיסייע לתלמיד בהכנת תוכנית לימודיו, וינחה אותו בהכנת עבודת הגמר העיונית. רשאי לשמש כחונך:

א) מורה או חוקר הרשאי לשמש כמדריך בעבודת גמר (ראה סעיף 40.1.2.3).

ב) מורה או חוקר שקיבל אישור אד-הוק מדקן הפקולטה לשמש כחונך.