6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

b941738723c7a99dda788c0e57fd54c2

עבודת גמר עיונית


40.1.3.6 עבודת גמר עיונית (71000) (בחוג 717 ייערך במסגרת סמינריון עיוני 71108, ראה תת סעיף יא1, בחוגים 712,722 ייערך במסגרת סמינר עיוני 71112, ראה תת סעיף י"א 2)

א) עליך למסור לראש החוג 2 עותקים של תכנית עבודת הגמר העיונית שלך (למעט חוג 717) – עפ"י הנחיות שקיבלת במזכירות – כשהיא מאושרת ע"י החונך, עד 31 באוגוסט בסמסטר השני ללימודיך (או 31 בדצמבר אם התחלת הלימודים בסמסטר ב'). ראש החוג יפיץ את העותקים בין חברי ועדת הלימודים.

ב) תוך חודשיים ממועד ההגשה, תדון ועדת הלימודים בתוכנית ותעביר עותק מאושר שלה למזכירות תלמידים והוראה ותשאיר עותק שני במזכירות החוג, וזאת לא יאוחר מתקופת הרישום לסמסטר השלישי ללימודיך. עיכוב בתהליך יגרום לחסימת הרישום לקורסים לשנה ב' במחשב. ביצוע חלק כלשהו של העבודה לפני האישור, יהיה באחריותך ולא יחייב את ועדת הלימודים.

ג)ועדת הלימודים רשאית לחייב אותך למסור – בכתב או בע"פ – דו"ח על התקדמות העבודה.

ד) העבודה תודפס בשפה העברית על גבי נייר "A4" ברווח וחצי. יש להדפיס בשני צדי הדף ולהקפיד ככל שניתן, על שימוש במושגים בשפה העברית. לחילופין, יש לכתוב את המושג באנגלית. כן יוכן תקציר מודפס שלה בשפה האנגלית, בהיקף של 3-2 עמודים. ניתן להגיש את הסמינריון הלא-מחקרי בשפה האנגלית על פי רצון התלמיד ובהסכמת המנחה. במקרה כזה יודפס תקציר גם בשפה העברית. כדי להבטיח את האיכות הלשונית של העבודה, איכות הכתיבה תיבדק בקפדנות. עבודה שרמת הכתיבה גרועה, תוחזר והתלמיד לא יוכל להבחן עליה עד שתתוקן. מומלץ לכן למסור את העבודות לעריכה לשונית לפני הגשתן.

ה) החיבור יכלול תקציר, מבוא, סקירת ממצאי המחקרים עליהם מבוססת העבודה, דיון, סיכום ומסקנות, רשימות ספרות (ראה פרוט ב-40.1.2.6 סעיף קטן ה'). על דף השער (וכריכת העבודה) יופיעו בחלקה העליון - נושא העבודה; באמצעיתה - "עבודת גמר עיונית מוגשת לפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה על שם רוברט ה. סמית של האוניברסיטה העברית בירושלים לשם קבלת תואר 'מוסמך לא-מחקרי למדעי החקלאות'"; בחלקה התחתון - שם התלמיד ותאריך ההגשה. כל זה בשפה העברית מצידה הקדמי, ובשפה האנגלית מצידה האחורי. בדף השני של העבודה יודפס: "עבודה זו נעשתה בהנחיית..." (תואר החונך; שם החונך; שם המוסד בו הוא עובד). .

ו) היקף העבודה לא יעלה על 50 עמודים (לא כולל נספחים של טבלאות מורחבות ונתונים גולמיים).

ז) את העבודה תמסור לחונך לעיון ובדיקה. על החונך לאשר את העבודה (או להחזירה לתיקונים) בתוך חודש ימים מיום שקיבל אותה.

ח) שיפוט העבודה - לאחר שתקבל את אישור החונך, תמסור 3 עותקים של העבודה לראש החוג(יש להגיש את העותקים בכריכה זמנית). ראש החוג ימנה בתוך שבוע 2-3 שופטים בנוסף לחונך. על שופט אחד, לכל הפחות, להיות מחוץ למחלקה שבה נעשה המחקר (מומלץ לא לבחור שופט הקשור לקבוצת המחקר של החונך). במידה ולא ימצא שופט כזה, ינמק זאת ראש החוג במכתב המופנה לועדת ההוראה (למעט בחוגים 712,717,722).

ט) מייד לאחר שימנה את השופטים ידאג ראש החוג להפיץ את העבודות ביניהם יחד עם שאלון הערכה.

י) כל שופט יעיין בעבודה, ימלא את שאלון ההערכה, ויעביר אותו באופן חשאי לראש החוג לפני הבחינה (לא תתקיים בחינה בע"פ ללא קבלת הציונים על העבודה). ציון עבודת גמר עיונית ייקבע בין החונך/ים (%50) לבין השופטים (%50) במקרה של פער גבוה מ-10 נקודות בין הציון הממוצע של החונכים לבין ציון אחד השופטים, יקבע הציון ע"י ממוצע בין כל אחד מהשופטים לבין ממוצע ציוני החונכים לגבי ציון "מעולה" - ראה סעיף 40.1.2.7 תת-סעיף ה'. הבחינה תתקיים תוך 30 יום מקבלת העבודה.

יא) הסמינריון העיוני: 1) בחוג 717 יונחה ע"י שני מורים שיתחלפו מידי שנה. ההנחיה תתקיים ב- 3-4 פגישות קבוצתיות בכל סמסטר, כאשר למעט הפגישה הראשונה, הפגישות יוקדשו לדוחות התקדמות של התלמידים. יתר הפגישות יהיו הנחיות אישיות ויתקיימו בשעות הקבלה של המנחים או בשעות ייעודיות. נושאי העבודה יהיו בתחומי התמחות של המנחים או של מורים אחרים בחוג (במקרה זה מורים אלה יתבקשו לקחת חלק בהערכת העבודות).
הציון על סמינריון יקבע על סמך עמידה במטלות כדלקמן:
הצגת דו"ח התקדמות עד סוף סמסטר 1 20% מהציון
הצגת העבודה עד סוף סמסטר 2 30% מהציון
הגשת העבודה עד סוף סמסטר 2 50% מהציון הסופי לסמינריון

2) בחוגים 712,722 יינתן ציון על הגשת סמינר עיוני 71112 ומתן הרצאה (סה"כ 30% מהציון הסופי): את נושאי העבודה יספקו חוקרים מהמכון לביוכימיה ומדעי המזון והתזונה וכן מורים במכון במסלולים השונים.

הערה: תלמיד החייב עבודת גמר עיונית בלבד יירשם כמקובל, ל"עבודת גמר עיונית" - 71000. פטור מהנ"ל, מי שמסר למזכירות אישור של ראש החוג על-כך שמסר לו את הסמינריון מוכן לשיפוט עד 31 בדצמבר.. חריגה מרצף זמנים זה, תחייב את התלמיד בהרשמה ללימודים ובתשלום שכ"ל עבור הסמינריון הלא-מחקרי.