6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

b941738723c7a99dda788c0e57fd54c2

מסלול הלא מחקרי

 תנאי קבלה

40.1.3.1 תנאי הקבלה
כללי: קבלה ללימודי המוסמך הלא-מחקרי טעונה אישור חוג הלימודים אליו התלמיד מבקש להתקבל.
המועמדים נדרשים להציג כחלק ממסמכיהם אישור על פטור ברמה אוניברסיטאית מלימודי אנגלית.
הקבלה לרוב החוגים מותנית במציאת מדריך "חונך" לפני ההרשמה ל"מוסמך".

א) כאמור בסעיפים א' ו-ב' במסלול המחקרי, וכן יתווספו התנאים הבאים (שאינם חלים על המועמדים לחוג 712 ,717 ,722 ):

ב) מועמד ניסיון מעשי של 4 שנים לפחות (למעט חוגים 712 ,715 ,716 ,724, 728, 717 ,722 בהם לא נדרש ניסיון מעשי מוקדם) - לאחר קבלת התואר "בוגר" - בתחום התמחות מקצועי רלוונטי.

ג) ועדת קבלה בהרכב יו"ר ועדת ההוראה וראש החוג המיועד ללימודים תיקבע את התאמתו של המועמד בהתבסס על הרקע המקצועי שלו.
הערה: בחוג 712 מספר המתקבלים הינו מוגבל.

ד) השלמות: ועדת הלימודים של החוג רשאית לחייב את התלמיד בלימודי השלמה, בהקף שלא יעלה על 30 נ"ז. ההשלמות לא תוכללנה במסגרת נ"ז לתואר, והציונים בהן לא יוכללו בממוצע הסופי לתואר.