6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

b941738723c7a99dda788c0e57fd54c2

תוכנית הלימודים


40.1.3.4 תוכנית הלימודים

בתוך חודשיים מתחילת לימודיך עליך למסור לראש החוג תוכנית לימודים כוללת, מאושרת ע"י החונך. על התוכנית לכלול את נושא עבודת הגמר העיונית, קורסים במיכסה של 40 נ"ז לפחות (בחוג 717- 44 נ"ז לפחות), ושמות החוגים שבהם אתה רשום לסמינר. באישור ועדת הלימודים תוכל לכלול בתוכנית הלימודים, וללמוד במסגרת ה"מוסמך", קורסי "בוגר". במקרה זה תוכנית הלימודים תכלול 32 נ"ז (בחוג 717 – 35 נ"ז בחוגים 712,722 - 34 נ"ז) ברמת "מוסמך" לפחות. בחישוב ממוצע הציונים יוכרו רק קורסי "בוגר" שאושרו ע"י ו' הלימודים כחלק מתוכנית הלימודים ל"מוסמך" ולא יותר מ-3 קורסים עד 8 נ"ז. בחוג 717 - עד 9 נ"ז. בחוגים 712,722 עד 6 נ"ז.
הנחיות נוספות כאמור בסעיף 40.1.2.4 תת-סעיפים ב', ג', ה', ו', ז' לעיל.