6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

b941738723c7a99dda788c0e57fd54c2

קורסי חובה על-חוגיים

קורסי חובה על-חוגיים

אנגלית - כל תלמיד חייב ב"פטור" באנגלית ברמה אוניברסיטאית, או שהשיג פטור בבחינה פסיכומטרית או בבחינת אמי"ר (ע"פ דרישות המשרד לקבלת תלמידים).

עברית - תלמיד חו"ל חייב לעמוד בבחינת ה"פטור" בציון 75 לפחות עד תום לימודיו לתואר.

שימוש אתי בחיות מעבדה -   94810

חובה על תלמידים המבצעים מחקר הכרוך בשימוש בחיות מעבדה להשתתף בקורס:
הקורס יינתן בפקולטה לרפואה בירושלים. פרטים בטלפון - 02-6758138.

 

הפקולטה  מקיימת לימודים לקראת התואר "מוסמך למדעי החקלאות/תזונה" (M.Sc.) בחוגים הבאים:

הלימודים ל"מוסמך" הם בחוגים הבאים:

713 גידולי שדה וירקות
714 מטעים וצמחי נוי
715 אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
716 מדעי הקרקע והמים
717 כלכלת סביבה וניהול
721 גנטיקה והשבחה
723 ביוכימיה, מדעי המזון והתזונה
724 מדעי הצמח בחקלאות
728 איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
735 מדעי בעלי חיים ווטרינריה
890 ביוטכנולוגיה (חוג על-פקולטאי)

תוכניות לימודים מיוחדות:

7104 - חטיבת לימודים "שיווק וכלכלה חקלאית".
588 - תוכנית לימודים רב-תחומית לגנומיקה וביואינפורמטיקה.
803 - התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים.
804 - התמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה.