6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

מידע לסטודנט

תכנית הלימודים

מסלול הלימודים הינו בן 4 שנים. תכנית הלימודים רחבה ומיועדת להקנות לסטודנט את הרקע הכללי הדרוש לפתיחה מיידית של קריירה כוטרינר או הצטרפות לתכנית התמחות בתחומים שונים. השנתיים הראשונות עוסקות בעיקר בלימודי יסוד ולמודים קדם קליניים, ואילו השנה השלישית מוקדשת ללימודים קליניים והכנה לפעילות רפואית מעשית. השנה הרביעית הינה שנה "ארוכה" בת 12 חודשים, המוקדשת כולה ללימוד מעשי של המקצוע על כל היבטיו. שנה זו מורכבת מסבבים בכל מחלקות ביה"ח להוראה, עבודה עם רופאי חיות המשק בעדרי הבקר, הצאן ומשקי העופות והכשרה מעשית בתחומי בריאות ציבור, גהות מזון ורפואה מונעת.

מידע על התוכנית בשנתון

סוס