6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

לימודים לתואר דוקטור

הלימודים בפקולטה למדעי חקלאות, המזון ואיכות הסביבה לשם השגת תואר "דוקטור לפילוסופיה" Ph.D מהווים את השלב העליון בלימודים באוניברסיטה. תלמיד המתקבל ללימודים אלה יקרא "תלמיד מחקר".

פרטים מלאים על תנאי קבלה, סדרי הרשמה ודרישות המסלול אפשר למצוא באתר דוקטורט מא' ועד ת'.

להלן מרוכזים נושאי המחקר ורשימת החוקרים בחוגים השונים, בפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה.

המידע נועד להקל על המועמדים/ המתקבלים ללימודי המוסמך ודוקטורט , במציאת נושא למחקר ומדריך. ההתקשרות עם מדריך מותנית באישור ועדת הלימודים של החוג ובבדיקת אישורי ההדרכה.

מודגש, שאין לפקולטה / לאוניברסיטה מחוייבות כלשהי אם התלמיד לא מתקשר עם מדריך מסיבה כלשהי, או אם ההתקשרות לא תאושר ע"י ועדת הלימודים, או תופסק (בין ביוזמת המדריך ובין ביוזמת התלמיד). בכל מקרה של קשיים בשיתוף הפעולה בין התלמיד למדריך, ניתן לבקש סיוע מועדת הלימודים. 

 

צלחת