6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

מידע לסטודנט

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח

בלימודי המוסמך בחוג מושם הדגש על העמקת ההתמחות בנושאים מתקדמים בתחומי האנטומולוגיה, המיקרוביולוגיה, הפיטופתולוגיה, הנמטולוגיה והווירולוגיה וכן, בשיטות חדישות של פעילות נגד מזיקים ומחלות.

שיטות אלה מתבססות על לימודים בתחומי ממשק הדברה, פיסיולוגיה, ביוכימיה, גנטיקה, טוקסיקולוגיה, אקולוגיה, התנהגות וביולוגיה מולקולרית. להלן רשימה המפרטת את נושאי המחקר ושטחי ההתעניינות המקצועית של חברי החוג.

אתר החוג    מורים בחוג