6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

מידע לסטודנט

גידולי שדה וירקות

נושאי המחקר בחוג עוסקים במחקר ביולוגי, אקולוגי, גנטי ומולקולרי של גידולי שדה וירקות. כמו כן, מושם דגש על מחקר יישומי של נושאי ממשק, גידול וטיפוח.
בחקלאות הישראלית מתגברת המגמה של ייצור ויצוא: זרעים, חומרי ריבוי וכן, תוצרת טרייה ומעובדת. בתחום זה יש חשיבות עליונה לאיכות המוצר ולימוד ההשפעות הסביבתיות, הגנטיות והאגרוטכניות על האיכות.
חלק מנושאי המחקר כולל יישום של טכנולוגיות מולקולריות לפיתוח מוצרים חקלאיים.
בחוג לגנטיקה והשבחה, המטרה היא להכשיר מטפחי צמחים ובעלי-חיים, וחוקרים בתחום הגנטיקה.
הלימודים מכסים את כל מגוון האמצעים לשיפור גנטי של צמחים ובע"ח, תוך דגש על השיטות החדשניות ביותר של הנדסה גנטית וביוטכנולוגיה.

אתר המכון  חברי המכון