6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

מידע לסטודנט

כלכלת סביבה וניהול

החוג עוסק בעיקר בבעיות הכלכליות של המגזר החקלאי:

כלכלת ענפי החקלאות; מבנה המגזר החקלאי; הקצאת משאבי מים וקרקע; מימון, ניהול סיכונים וביטוח בחקלאות; שיווק מוצרי חקלאות ומזון בארץ ובעולם; ארגון קואופרטיבי; פיתוח החקלאות בארצות עניות; פיתוח כפרי ואזורי; כלכלת איכות הסביבה ושטחים פתוחים, הן מנקודת מבט תיאורטית והן מנקודת מבט מעשית.

תכנית לימודי המוסמך היא דו שנתית ומיועדת לבעלי תואר בוגר בכלכלה ובוגרי החוג לכלכלת סביבה וניהול. השנה הראשונה מוקדשת בעיקרה ללימודים מתקדמים - להעמקת הידע בתיאוריה כלכלית ושיטות מחקר כמותיות. השנה השנייה מוקדשת ברובה למחקר, בהדרכת אחד ממורי החוג, שתוצאותיו יסוכמו בעבודת גמר.?פרטים על תכנית הלימודים ניתן למצוא ב אתר החוג.

לפרטים נוספים ולייעוץ ניתן לפנות לראש החוג. טלפון מזכירות החוג: 08-9489230.  

אתר החוג.    מורי החוג