6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

מידע לסטודנט

מטעים וצמחי נוי

הלימודים בחוג כוללים את ענפי החקלאות של עצי הפרי למיניהם, הפרחים וצמחי הנוי, גננות הנוי, השתלנות והיערנות. הלימודים מושתתים על הבנת הפיסיולוגיה, הביוכימיה והביולוגיה המולקולרית של חומרי צמיחה, הבשלה, הזדקנות ונשירה והשפעת עקות הנגרמות ע"י גורמים סביבתיים.

במסגרת עבודת המחקר, מנצלים התלמידים את הכלים העיוניים שרכשו על מנת לחקור בעיות ששורשיהן בחיי המעשה של החקלאות. כל תלמיד יכול לבחור בקורסים תומכים בתחומי הגנת הצומח, קרקע ומים, גנטיקה, ביוטכנולוגיה ומדעי המזון. מטרת המחקרים שבהם עוסקים במסגרת המחלקה היא, להעמיק את הידע הבסיסי בפיסיולוגיה, ביוכימיה והביולוגיה המולקולרית של תהליכים בעצי פרי, יער, צמחי נוי ולבחון פתרונות מעשיים לקידום החקלאות בכלל וישראל בפרט.

אתר המכון    חברי המכון