6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

מידע לסטודנט

איכות הסביבה ומשאבי טבע

החוג לאיכות הסביבה מיועד לתלמידים בעלי רקע מתאים בתחום (לימודי סביבה, חקלאות, מדעי הטבע, הנדסה וכן כלכלה ומנהל). נושא העבודה יהיה קשור באופן מובהק לתחומי איכות ושמירת הסביבה. רשימת נושאי המחקר בתחום איכות הסביבה:

אתר החוג    מורי החוג