6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

מידע לסטודנט

מדעי הצמח

המחקר המתבצע במחלקה למדעי הצמח ונועד לקדם את הידע הבסיסי בשטחים שונים של מדעי הצומח, לפתח תחומים חדשים בחקלאות הצומח ולהציע פתרונות לבעיות הקשורות בגידולים חקלאיים.

במחקרי המחלקה משולבים, בד"כ, היבטים מתחומי האקולוגיה, הפיסיולוגיה, הביוכימיה, הביולוגיה המולקולרית והביוטכנולוגיה. תוכניות המחקר כוללות ניסויי שדה ומחקר בסיסי בשיטות מתקדמות במעבדה.

תחומי מחקר עיקריים:

פוטוסינתזה וביואנרגטיקה, משק המים של הצמח, השפעת עקות סביבתיות על גידולים חקלאיים, קליטה והובלה של מינרלים וסוכרים, קיבוע ביולוגי של חנקן אטמוספרי, ריבוי צמחים בתרביות רקמה, אנטומיה ומיקרוסקופיה אלקטרונית של תאים ורקמות, נביטת זרעים, ביולוגיה של עשבים רעים, אקולוגיה של צמחים מדבריים חד- שנתיים ושל גאופיטים, טיהור ביולוגי של שפכים תעשייתיים ומיחזור מתכות נדירות מתוכם. תלמידים המעוניינים לבצע עבודת מוסמך, או דוקטור, מתבקשים לפנות ישירות אל המורים. ההגדרה המדוייקת של נושא המחקר תקבע בשיחה עם כל תלמיד בנפרד.

אתר המכון  חברי המכון