6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

מידע לסטודנט

קרקע והמים

במחלקה למדעי הקרקע והמים נלמדים ונחקרים תחומים שעניינם במערכת הסביבתית הכוללת את הקרקע, המים והאטמוספירה, תוך הדגשת ההיבטים הקשורים בבית גידולו של הצמח.

בישראל, המסווגת כאיזור צחיח למחצה עד צחיח, מהווה ממשק נכון של הקרקע, המים והמומסים, פיתוח שיטות מתוחכמות של עיבוד השקייה ודישון, תנאי הכרחי לקיום חקלאות מודרנית.
במקביל לניצול האינטנסיבי של הקרקע ושל מקורות המים, כולל מים שוליים, יש לטפל בבעיות סביבתיות הקשורות בזיהום קרקע, מים עיליים, מי התהום והאטמוספירה.
המחקר וההוראה במחלקה בתחומים הנ"ל נסמכים על שילוב ההיבטים הכימיים והפיסיקליים של הקרקע, המים והאטמוספירה, במכלול הנושאים הקשורים בחקר משאבי הקרקע, המים, איכות הסביבה, החקלאות ויחסי הגומלין ביניהם.

הנושאים העיקריים בהם עוסקים חברי המחלקה בהוראה ובמחקר הם איכות הסביבה, מיחזור, יחסי קרקע-מים-צמח, השקייה, דישון,פיסיקה וכימיה של הקרקע, פדולוגיה,מינרלוגיה, חומרים אורגניים בקרקע, הסעת חלקיקים ומזהמים בסביבה נקבובית וסדוקה, אגרומטאורולוגיה, הידרולוגיה ומשאבי מים.

אתר החוג    מורים בחוג