6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

המחלקה למדעי הקרקע והמים

לאתר המחלקה למדעי הקרקע והמים

חוגים:

716 – מדעי הקרקע והמים – בוגר
725 - אגרו-אינפורמטיקה - בוגר
726 - שמירת טבע וניהול שטחים פתוחים - בוגר
755 - אמירים תוכנית למצטיינים - בוגר
716 – מדעי הקרקע והמים מוסמך
728 - איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות - מוסמך

soil-and-water-sciences-image.png

במחלקה למדעי הקרקע והמים נחקרים תחומים שעניינם במערכת הסביבתית הכוללת את הקרקע, את המים ואת האטמוספירה עם הדגשת ההבטים הקשורים בבית גידולו של הצמח. המחלקה כוללת את מרכז סיגרם למדעי הקרקע והמים ואת מרכז ליאו פיקרד לחקר מי-תהום.

בישראל, המסווגת כאזור צחיח למחצה עד צחיח, ממשק נכון של הקרקע, המים והמומסים הוא תנאי הכרחי לקיום חקלאות מודרנית. פיתוח שיטות מתוחכמות של עיבוד, השקייה ודישון מאפשר ניצול אינטנסיבי של הקרקע ושל מקורות המים, לרבות מים שוליים, בצד טיפול בבעיות סביבתיות הקשורות בזיהום קרקע, במים עיליים, במי התהום ובאטמוספירה.

המחקר במחלקה בתחומים אלו נסמך על שילוב ההיבטים הכימיים, ההידרולוגיים, הביולוגיים והפיסיקליים של הקרקע, המים והאטמוספירה במכלול הנושאים הקשורים בחקר משאבי הקרקע, המים, איכות הסביבה, החקלאות ויחסי הגומלין ביניהם.

הנושאים העיקריים שבהם עוסקים חברי המחלקה בהוראה ובמחקר הם איכות הסביבה, מחזור, יחסי קרקע-מים-צמח, השקיה, דישון, פיסיקה וכימיה של הקרקע, פדולוגיה, מינרלוגיה, חומרים אורגניים בקרקע, הסעת חלקיקים ומזהמים בסביבה נקבובית וסדוקה, אגרומטאורולוגיה, הידרולוגיה ומשאבי מים.

מזכירות: אופירה פוס,
טלפון: 972-8-9489284, פקס: 972-8-9475181, דוא"ל: Ofira.Foss@mail.huji.ac.il

ראש המחלקה: פרופ'  ערן טס 
טלפון: 972-8-9489171, דוא"ל: eran.tas@mail.huji.ac.il