6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

המחלקה למדעי הקרקע והמים

אתר המחלקה למדעי הקרקע והמים

במחלקה למדעי הקרקע והמים  נחקרים תחומים שעניינם במערכת הסביבתית הכוללת את הקרקע, המים והאטמוספירה, הדגשת ההבטים הקשורים בבית גידולו של הצמח. המחלקה כוללת את מרכז סיגרם למדעי הקרקע והמים ואת מרכז ליאו פיקרד לחקר מי-תהום.

שדה

 

בישראל, המסווגת כאזור צחיח למחצה עד צחיח, מהווה ממשק נכון של הקרקע, המים והמומסים תנאי הכרחי לקיום חקלאות מודרנית. פיתוח שיטות מתוחכמות של עיבוד, השקייה ודישון מאפשר ניצול אינטנסיבי של הקרקע ושל מקורות המים, כולל מים שוליים, בצד טיפול ומענה לבעיות סביבתיות הקשורות בזיהום קרקע, מים עיליים, מי התהום והאטמוספירה.

 

המחקר במחלקה בתחומים הנ"ל נסמכים על שלוב ההיבטים הכימיים, ההידרולוגיים הביולוגיים והפיסיקליים של הקרקע, המים והאטמוספירה במכלול הנושאים הקשורים בחקר משאבי הקרקע, המים, איכות הסביבה, החקלאות ויחסי הגומלין ביניהם.

הנושאים העיקריים בהם עוסקים חברי המחלקה בהוראה ובמחקר הם איכות הסביבה, מיחזור, יחסי קרקע-מים-צמח, השקייה, דישון, פיסיקה וכימיה של הקרקע, פדולוגיה, מינרלוגיה, חומרים אורגניים בקרקע, הסעת חלקיקים ומזהמיםבסביבה נקבובית וסדוקה, אגרומטאורולוגיה, הידרולוגיה ומשאבי מים.

P.O. Box 12 Rehovot 76100 ISRAEL

tel: 972-8-9489340

fax: 972-8-9475181

neomim@savion.huji.ac.il