6b76acd05e18497c057639489560887e

34385b3706383b67e3189dccf189e608

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

הנחיות להכנת תוכנית עבודת גמר (לא-מחקרי)

הנחיות סמינריון

הנחיות להכנת תוכנית "עבודת גמר עיונית" (מסלול לא-מחקרי)

בעמוד הראשון יופיעו הנתונים הבאים:

בראש העמוד – "תוכנית העבודה המוגשת לאישור"

מתחת לכותרת הנ"ל יופיעו:

  • תאריך הגשת התוכנית
  • שם התלמיד (בעברית ובאנגלית)
  • ת"ז
  • חוג
  • שם המדריך ומחלקתו
  • שם העבודה (בעברית ובאנגלית)
  • אישור התוכנית: סעיף זה יכלול את חתימותיהם של התלמיד המדריך וראש החוג

בעמודים הבאים תיערך תוכנית העבודה בהתאם לסעיפים הבאים:

  • נושא העבודה
  • הצגת הבעיה – תאור הבעיה שהתלמיד מבקש לבדוק
  • רשימת ספרות

את התוכנית יש להגיש ב - 2 עותקים מודפסים באופן דו-צדדי, לראש החוג כשהיא מאושרת ע"י המדריך,
וזאת לא יאוחר מתחילת תקופת הרישום לסמסטר השלישי ללימודיך.

ראש החוג יפיץ את העותקים בין חברי ועדת הלימודים.

ועדת הלימודים תעביר עותקים מאושרים למזכירות, למדריך ולתלמיד.