6b76acd05e18497c057639489560887e

34385b3706383b67e3189dccf189e608

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

טפסים והנחיות

שים/י לב, חלק מהטפסים המצורפים הינם מסמכי word מומלץ לערוך אותם בתוכנה ולשלוח אותם באימייל לכתובת המצויינת ליד כל אחד מן הטפסים.

פטור מדרישה מקדימה

בקשה לזיכויים אקדמיים
התלמיד ימלא את הטופס המתאים ויצרף גיליון ציונים רשמי וסילבוס של הקורס/ים עבורו/ם מבקש פטור.
עבור קורסים המקבילים לתכנית הלימודים יש לבקש בטופס בקשה לזיכוי אקדמי ולשלוח לדוא"ל ptorim@savion.huji.ac.il.


עבור קורסי "אבני פינה" יש לבקש בטופס הכרה בקורס אבן פינה .

חילופי סטודנטים- טופס הרשמה/הסכמה להכרה בקורסים.

הזמנת אישורים לשלוח את הטופס ל kareny@savion.huji.ac.il

בקשה למועד מיוחד

טופס ערעור על ציון בחינה

פניה לועדת הוראה - בוגר לשלוח ל ority@savion.huji.ac.il

פניה לועדת הוראה - מוסמך ודוקטורט

הכשרת קורסים לשלוח את הטופס ל irisr@savion.huji.ac.il

לימודים בין-מוסדיים

הצהרת מנחה לתרגיל מחקר 

בקשה לקביעת זכאות לתואר בוגר

בקשה לקביעת זכאות לתואר מוסמך

טופס הרשמה פנימי - לתואר שני

יש להחתים את ראש החוג על הטופס ולהביא למזכירות לע"ה.
תלמידי כלכלה חקלאית שלמדו בפקולטה יכולים להעביר טופס זה ישירות לראש החוג (במייל).
תלמידים מאוניברסיטאות אחרות צריכים לצרף את כל האישורים המצויינים בטופס.

מסלול לא מחקרי- תוכנית לימודים ל"מוסמך"
שים/י לב, אין למלא את הטופס בכתב יד, יש לערוך אותו ב-word להדפיס ולהעביר למזכירות לאחר חתימות.

הנחיות להכנת תוכנית "עבודת גמר עיונית" (מסלול לא-מחקרי)

מסלול מחקרי- תוכנית לימודים ל"מוסמך"
שים/י לב, אין למלא את הטופס בכתב יד, יש לערוך אותו ב-word להדפיס ולהעביר למזכירות לאחר חתימות.

הנחיות להכנת תוכנית עבודת גמר

טופס עבודת מסטר  ניתן לשלוח באימייל לכתובת mazis@savion.huji.ac.il

פניה לוועדת חריגים לענייני שכר לימוד