6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

הודעות מזכירות הוראה

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ח

מאי 23, 2018

ם למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ח-. 23.5.18

שלום רב,      

הנך זכאי/ת למועד מיוחד.
לוח המועדים ורשימת הזכאים למועד מיוחד מתפרסם באתר הפקולטה לחקלאות –
"הודעות סטודנטים- זכאים למועד מיוחד" ומתעדכן אחת לשבוע מתאריך 9/4/2018.

טקס הענקת תעודות לתלמידי "בוגר" מצטיינים 2018

פברואר 11, 2018

המזכירות לע"ה ותלמידים

ציבור הסטודנטים מוזמן

לטקס הענקת תעודות לתלמידי "בוגר" מצטיינים

הטקס יתקיים ביום א , כ"ד אדר תשע"ח , 11.03.2018.
התכנסות בשעה 13:30, הטקס יחל בשעה 14:00 באולם אריוביץ' .

מדרג תלמידים מצטיינים תואר בוגר

דצמבר 4, 2017

מדרג תלמידים מצטיינים על סמך הישגיהם בתשע"ז.

להלן רשימת תלמידי "בוגר" אשר הצטיינו ע"פ קריטריון של האוניברסיטה העברית בלימודיהם בשנה"ל תשע"ז.

* חלק מבין תלמידים אלה יהיו זכאים עקרונית להיכלל ב"רשימת הדקן",

ומתוכם  ע"פ מפתח חוגי יהיו חלק זכאים ל"פרס דקן" (פטור ממחצית שכר הלימוד), וכמה מהם יהיו זכאים ל"פרס רקטור" (פטור משכר לימוד מלא).

קישורים למידע מירושלים

שרות מילואים

תלמיד בוגר הנקרא לשירות מילואים ליותר מ-6 ימים בזמן הלימודים ו/או הבחינות, רשאי להגיש בקשה לקיצור או לדחיית השרות עד 30 יום לפני מועד ההתייצבות.

את הבקשה בעותק אחד יש למלא בקפדנות ולהחתים במזכירות הפקולטה, לצרף תצלום של צו הקריאה ולהגיש לגב' נעמי פז במזכירות טל' 08-9489190. תשובות ניתנות טלפונית.

לאחר השחרור משרות מילואים פעיל על התלמיד לדאוג לצילום של ספח האישור על שרות מילואים פעיל ולהציגו עם המקור במזכירות לפני מסירתו למוסד לביטוח לאומי.

כדי להבטיח טיפול יעיל בבקשתו, עליו להירשם עם תחילת לימודיו במערכת הרישום של צה"ל כסטודנט, וזאת באמצעות היחידה בה התלמיד משרת.


מודם סלולרי לתלמידים המשרתים במילואים - סטודנט בפקולטה הנקרא לשרות מילואים רשאי לשאול מודם סלולרי למשך כל תקופת המילואים. המודמים ניתנים להשאלה בספריה.