6b76acd05e18497c057639489560887e

34385b3706383b67e3189dccf189e608

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

מסלול הלימודים תארים

3.1  מסלול הלימודים לתואר "בוגר" (תואר ראשון) 

בפקולטה למדעי הרוח הלימודים מתנהלים בשני מסלולים: מסלול דו-חוגי (הכולל 2 חוגים ראשיים או חוג אחד ראשי ואחד משני) ומסלול חד חוגי. בפקולטה למדעי החברה נדרש התלמיד להתחיל את לימודיו במסלול דו-חוגי. בשנה השנייה רשאי התלמיד להמשיך במסלול חד-חוגי ובלימודים משלימים, בתנאי שהישגיו בלימודי השנה הראשונה טובים. בפקולטה למדעי הטבע יכול התלמיד לסיים את לימודיו בחוג אחד ולימודים משלימים או בכמה חוגים. בפקולטות לרפואה, רפואת שיניים,  חקלאות, משפטים, ביה"ס לסיעוד וביה"ס לעבודה סוציאלית, לומד התלמיד בדרך כלל בחוג אחד בלבד לאורך כל לימודיו (אם כי יש מקרים שתלמידים מצרפים חוג נוסף).

3.2  מסלול הלימודים לתואר "מוסמך"   (תואר שני)

 
הלימודים לתואר מוסמך מתנהלים בשני מסלולים: מסלול מחקרי בו נדרש התלמיד להגיש עבודת גמר או עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (לפי דרישת הפקולטה) כתנאי לקבלת התואר, ומסלול לא מחקרי.

3.3  מסלול ישיר לתואר "דוקטור" 


תלמיד שסיים את לימודי הבוגר בציון מתאים, יכול לבחור במסלול ישיר לתואר דוקטור. פירוט תנאי הקבלה, מהלך המסלול ותנאי המעבר למעמד של תלמיד דוקטור – ראה שנתוני הפקולטות. במהלך לימודיו במסלול הישיר זכאי התלמיד לקבל תואר מוסמך, לאחר שעמד בדרישות שקבעה הפקולטה.

3.4 גופי ידע 


3.4.1 בחלק מתכניות הבוגר ישנן "חטיבות", שהן גופי ידע בהיקף של 32 נ"ז לפחות.
3.4.2 בחלק מתכניות המוסמך קיימות "מגמות" ו"התמחויות". כל אחד מגופי ידע אלה יהיה בהיקף של 12 נ"ז לפחות.
3.4.2.1 "מגמה" פתוחה בד"כ רק לתלמידי תכנית לימודים אחת בעוד ש"התמחות" יכולה להיות פתוחה לתלמידי מספר תכניות לימודים.
3.4.2.2 אין לכלול שתי מגמות או התמחויות או שילוב של השתיים בנוסח תעודת המוסמך אלא אם לפחות אחת מהן נלמדה מעבר להיקף הלימודים לתואר (כלומר, התלמיד למד לפחות 12 נ"ז יותר מתוכנית הלימודים המלאה בחוג). הלימודים במגמה/ התמחות יצוינו בתעודה על פי המפורט בטבלה הבאה:

גוף הידע נלמדהנוסח בתעודה

כחלק מהנ"ז לתואר בחוג..., במגמה.. או בהתמחות...
מעבר לנ"ז הדרוש לתואר בחוג... ובהתמחות...

3.4.3 בחלק מתוכניות הלימודים ישנם גופי ידע נוספים (כגון, "דגש", "מיקוד" או "התמחות-משנה") בהיקף של 12 נ"ז לפחות. תוכל פקולטה לציין את השלמת מכסת הלימודים בגופי ידע אלה בתדפיס הציונים של התלמיד אך לא בתעודה.