6b76acd05e18497c057639489560887e

34385b3706383b67e3189dccf189e608

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

רישום תכנית לימודים

על התלמידים לבחור, לקראת ראשיתה של כל שנת לימודים בקורסים הדרושים כדי להתקדם כראוי במסלול הלימודים שלהם. ייעוץ כללי בעניינים הנוגעים למסגרת הלימודים ולנוהלי לימודים, ניתן לקבל במזכירויות של כל חוג ו/או במזכירות לענייני הוראה ותלמידים. בכל חוג יעמדו לרשות התלמידים יועץ שתפקידו לתת הדרכה אישית וייעוץ אקדמי בכל העניינים הנוגעים לתכנית הלימודים.

4.1  ימי ייעוץ והגשת תכנית לימודים (טופס לימודים)


לפני תחילת שנת הלימודים נערכים בפקולטות ימי ייעוץ והרשמה אקדמיים מרוכזים, שמטרתם לעזור לתלמידים לבנות את תכנית הלימודים באותה שנה. בחלק מהפקולטות נערכים, בראשיתם של ימי הייעוץ, כנסים לתלמידים, שבהם ניתנים הסברים כלליים. במהלך ימי הייעוץ יכול התלמיד לקבל הדרכה אישית לפני שיירשם לקורסים ולקבוצות תרגיל. בכמה פקולטות הייעוץ הוא חובה והתלמיד נדרש להחתים את היועץ על גבי טופס הלימודים.

4.2    תכנית הלימודים (טופס לימודים)


4.2.1  בתכנית הלימודים ירשום התלמיד את כל הקורסים אותם הוא מתעתד ללמוד בכל אחד משני הסמסטרים של אותה השנה.
     4.2.1.1 ככלל, אסור להירשם לקורס שבו המורה הוא בן משפחת התלמיד בדרגת קרבה ראשונה או במצב אחר של ניגוד עניינים. במקרים מיוחדים תשקול ועדת ההוראה האם, ובאלו תנאים, לאפשר רישום כזה למרות האיסור. ראו גם 7.7.6.
4.2.2  תכנית הלימודים מקבלת תוקף לאחר שנקלטה במערכת הממוחשבת ואושרה במזכירות התלמידים. בפקולטות המחייבות ייעוץ דרושה גם חתימתו של היועץ על גבי טופס הלימודים, לפני שיוגש לאישור המזכירות.
4.2.3   קורסים שנרשמו בניגוד לתקנות המפורטות בשנתון הפקולטה, לא יוכרו, גם אם התלמיד ישתתף בבחינה.
4.2.4   היקפה של תכנית הלימודים קובע את חלקיות שכר הלימוד של התלמיד. החלקיות נקבעת כמכפלה של שעות הלימוד  של כל הקורסים הרשומים בתכנית בערך "שעת הלימודים" הנגזר מהתואר,הפקולטה ומסלול הלימודים. החלקיות מוצגת באתר "מידע אישי לתלמיד" באינטרנט.
4.2.5   תלמיד שנרשם במדור לחשבונות סטודנטים אך לא הגיש תכנית לימודים, יחויב בשכר לימוד מלא עד לקליטת תכנית לימודיו.
4.2.6   תלמיד שהגיש תכנית לימודים אך לא נרשם במדור לחשבונות סטודנטים, יחויב בשכר לימוד בהתאם לתכנית הלימודים שהגיש, ועל סמך הצהרת ההתחייבות שהגיש כחלק מהליך הגשת תכנית הלימודים.
4.2.7   תלמיד המבקש ללמוד קורסים מחוץ לפקולטה, נדרש לקבל אישור מהפקולטה לה הוא שייך וכן ממזכירות ההוראה של הפקולטה נותנת הקורס. 
4.2.8   תלמיד אשר סיים את שמיעת הקורסים לתואר וחייב עדיין מטלות כגון: בחינה, עבודה, עבודה סמינריונית, עבודת גמר למוסמך, בחינת גמר למוסמך או עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי, ולא מילא את חובותיו עד ה-31 בדצמבר בשנת הלימודים העוקבת לשנה האחרונה ללימודיו, יהיה חייב בהגשת תכנית לימודים הכוללת את כל הקורסים בהם נותרה לו חובה אקדמית. שכ"ל ייקבע בהתאם להיקף השעות.

4.2.9 שים לב: משנה לשנה עשוי קורס להשתנות, לא להתקיים, להתבטל סופית. לכן, יש לעשות כל שניתן לעמוד בחובות הקורס בשנה בה הוא רשום לראשונה. רשאי תלמיד להבחן בקורס, בשנה מסוימת, לאחר שהחלה שנת הלימודים שלאחריה, רק אם רשם אותו גם בשנה החדשה.
4.2.10 קליטת תוכנית לימודים
רישום לקורסים יעשה באופן עצמאי באמצעות האינטרנט.

 • א. טופס הלימודים (פלט המחשב) משמש אישור לתוכנית לימודיו של התלמיד בשנת הלימוד.
 • ב. כל תלמיד יזין באופן עצמאי במערכת הממוחשבת את כל הקורסים אותם הוא מתעתד ללמוד בשני הסמסטרים של אותה השנה.
 • ג. אם קורס, שאמור היה להיות מופעל בשנה מסוימת או בסמסטר מסוים, לא מופעל, הוא יימחק אוטומטית ע"י המזכירות מתוכנית הלימודים האישית של כל מי שרשום בו.
 • ד. כל תלמיד ירכיב את תכנית לימודיו בהתאם להישגיו עד כה, ולדרישות החוג כפי שרשומות בשנתון. התלמיד אחראי על תכנית לימודיו השנתית.
 • ה. רישום קורסים מותנה בעמידה בדרישות המקדימות (ד"מ) ו/או ברישום הדרישות הבו-זמניות (דב"ז) כקבוע בתיאור כל קורס.

עמידה בד"מ פירושה השגת ציון מעבר בקורס המהווה ד"מ.
במיקרים מסוימים תלמיד יוכל להשתחרר מדרישות כאלו:
כאשר הקורס שייך לחוג אחר מזה שאליו התלמיד משתייך, רשאי המורה לשחרר אותו מן הדרישה הצמודה אליו. אם הוא מורה מן החוץ, טעון השיחרור גם אישור ראש החוג לו שייך הקורס.
כאשר הקורס שייך לחוג אליו התלמיד משתייך, רשאי ראש החוג לשחרר אותו מן הדרישה הצמודה אליו, בתנאי שמורה הקורס הסכים לכך.


4.2.11 מותר ואסור ברישום

 • א. לתלמיד מותר לרשום קורס רק פעם אחת בשנה, ורק אם אין מניעה לכך, כמו דרישה מקדימה וקורס מקביל.
 • ב. אם תלמיד ירשום קורס בלי להיבחן בו, הוא יופיע ב"תדפיס הלימודים והציונים" שלו, אבל לא יופיע ב"אישור הלימודים והציונים" ולא יראה במידע האישי לתלמיד באתר האינטרנט.
 • ג. תלמיד לתואר "בוגר" חייב לרשום בכל סמסטר קודם כל את קורסי החובה ורק אחר-כך קורסים אחרים.
 • ד. "קורסים נגררים" - קורסים שבהם התלמיד נכשל. אם זהו קורס חובה, עליו לרשום אותו שוב בעדיפות ראשונה. אם זהו קורס בחירה, אינו חייב לנהוג כך, אבל מומלץ שינהג כך.
 • ה. תלמיד מנוע מלרשום קורסים בעלי תכנים מקבילים. מותר לרשום קורס אחד או מקבץ קורסים מכל עמודה:
  table
 • ו. אם עמד התלמיד בחובות קורס במסגרת לימודים ברמה אחת, הוא מנוע מלרשום אותו שוב במסגרת לימודים ברמה אחרת. כך - לדוגמה - תלמיד אינו רשאי לרשום במסגרת לימודיו לתואר "מוסמך" קורס, שבחובותיו עמד במסגרת לימודיו לתואר "בוגר".
 • ז. הצטרפות לקורס ברמת "מוסמך" כתלמיד לתואר "בוגר" מותנית בהסכמת מורה הקורס.
 • ח. תלמיד רשאי לרשום קורס פעמיים לכל היותר. הדבר מקנה לתלמיד זכות להבחן בו פעמיים, אך מאפשר לו להבחן בו עד 4 פעמים.

4.3   תכנית שינויים


4.3.1  תלמיד רשאי לשנות את תכנית הלימודים במשך תקופה מוגבלת בתחילת כל סמסטר.
4.3.2  שינוי בתכנית הלימודים מחייב הגשת השינויים במועד ובחלק מהפקולטות גם הסכמת המורים או היועץ או אישור המזכירות.
4.3.3  תכנית שינויים שתוגש באישור אקדמי לאחר המועד המותר, תחויב בתשלום קנס. שינוי שיוגש באיחור לקורס שהוגדר כ"מוגבל משתתפים", לא יאושר.

4.4    לוח זמנים להגשת תכנית לימודים וטופס שינויים


4.4.1  תכנית הלימודים תוגש לפי הנהלים, במועדים המפורסמים בחוברת "שער לסטודנט באוניברסיטה" - על גבי לוחות המודעות בפקולטות, במכתב מהפקולטה וכן באינטרנט. סטודנט שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה לקורסים זכאי לרישום מוקדם לקורסים. רישום מוקדם יתבצע באמצעות הגשת צו מילואים ורשימת הקורסים למזכירות הרלוונטית. המזכירות תדאג לבצע הרשמה עם פתיחת תקופת ההרשמה.
4.4.2   שינויים בתכנית הלימודים השנתית יוגשו עד סוף השבוע השני של סמסטר א'. כמו כן ניתן יהיה להגיש שינויים בתכנית הלימודים ביחס לקורסים המתחילים בסמסטר ב' עד סוף השבוע השני של סמסטר זה. סטודנט היוצא לשירות מילואים בתקופת השינויים ,יפנה ישירות לרכזת מילואים.

4.5    איחור בהגשת תכניות לימודים ובהגשת שינויים לתכניות לימודים


4.5.1  תלמיד שלא הגיש תכנית לימודים ו/או תכנית שינויים במועד שנקבע חייב להפנות בקשה כתובה ומנומקת למזכירות הפקולטה/ביה"ס. אישור הבקשה (כלומר,הצטרפות מאוחרת לקורס) מותנה בקבלת אישורו של מורה הקורס.
4.5.2   אם אושרה הבקשה להגשת תכנית לימודים באיחור, יחויב התלמיד בדמי איחור בסך של 2.5% משכר הלימוד. דמי האיחור יחושבו וישולמו בחודש בו הגיש את התכנית. תלמיד שאיחר בהגשת תכנית לימודים או תכנית שינויים מסיבות אקדמיות או מחמת אשפוז, לידה או שירות מילואים, יקבל ממזכירות ההוראה של הפקולטה אישור לפטור מתשלום דמי איחור.
4.5.3   תלמיד רשאי לערער על החלטות הפקולטה בעניין דמי איחור בפני יו"ר הוועדה לנוהלי הוראה ולימודים. הערעור יוגש בכתב ולא יאוחר משבועיים לאחר מועד החלטת הפקולטה.
4.5.4   בקשות לפטור מסיבות כלכליות יועברו לבדיקה מוקדמת במדור סיוע. המלצות המדור יימסרו ליו"ר הוועדה לנוהלי הוראה ולימודים.
4.5.5   גובה דמי האיחור בהגשת שינויים בתכנית הלימודים הוא 10 ש"ח לשינוי אחד ולא יותר מ- 30 ש"ח לסה"כ השינויים.
4.5.6   שינויים בתכנית הלימודים שמשמעותם העברת קורס קיים ממסגרת אחת למסגרת אחרת (כמו הגדרת קורס כ"קורס עודף" או "קורס מאוחסן למוסמך" או שינוי רמה באנגלית ושינוי קבוצות תרגיל), לא יהיו כרוכים בתשלום דמי איחור גם אם נעשו לאחר המועד המותר.
4.5.7   לאחר המועד המותר לשינויים לא ניתן להקטין את מכסת הלימודים, לא לבטל הרשמה לקורסים ולא להקטין את חלקיות שכר לימוד. (במקרים חריגים ניתן לפנות לוועדת הערעורים לעניין שכר-לימוד המעוגנת בדיקנט הסטודנטים).
4.5.8   קורס שהתלמיד למד ונבחן בו, לא יוכר אם לא היה רשום בתכנית הלימודים. הכנסת הציון לגיליון הציונים ("הכשרה") מותנית באישור הפקולטה. בכל מקרה יחויב התלמיד בגין קורס זה בהתאם לכללים.

4.6 קליטה ממוחשבת של תכניות לימודים  


4.6.1 קליטת תכנית לימודים נעשית במזכירות הפקולטה. כל פקולטה מאפשרת לתלמיד להגיה את תכנית לימודיו (חלקן במהלך הקליטה, וחלקן לאחריה). תוך כדי קליטת תכניות הלימודים נערכות מספר בדיקות:  

 • (א) חוגי הלימודים - לתלמיד שנה א' נבדקת התאמה בין החוג/ים שנרשם אליו/אליהם בתכנית הלימודים לחוג/ים אליהם התקבל. בכל מקרה שתלמיד רשם חוג ונמצא שלא התקבל אליו, לא תיקלט תכנית הלימודים (תלמיד המחליף חוג חייב לשנות עדיפות במשרד לקבלת תלמידים ולעמוד בתנאי הקבלה לחוג החדש).
 • (ב) דרישות של לימודי אנגלית כשפה זרה (כולל פטור).
 • (ג) דרישות של לימודי עברית לתלמידי חו"ל.
 • (ד) בדיקת היקף תכנית הלימודים.
 • (ה)  בפקולטות למשפטים, מדעי הטבע, רפואה, חקלאות, רפואת שיניים וביה"ס לעבודה סוציאלית, יופיעו בתכנית הלימודים קורסי החובה ברשימה מוכנה מראש, לכל תלמיד, בהתאם לתכנית הלימודים הקבועה בפקולטה.

4.6.2  בפקולטות המאפשרות לתלמיד לעבור משנה לשנה "על תנאי", יירשם התנאי בטופס הלימודים או במערכת הממוחשבת.
     4.6.2.1  על התלמיד למלא את התנאי בתוך פרק הזמן שיוקצב לכך. לאחר שימלא את התנאי, יקבל התלמיד הודעה על כך מהפקולטה.
     4.6.2.2   כל עוד לא מילא התלמיד את התנאי הנדרש, ייחשב "תלמיד על תנאי".
     4.6.2.3   אם לא מילא את התנאי בפרק הזמן הקצוב, לא יתאפשר לו להגיש תכנית לימודים בשנה שלאחר מכן.
     4.6.2.4   רשימות של "תלמידים על תנאי" ייבדקו במזכירויות להוראה של הפקולטות.

4.7 שיוך פקולטאי ומעבר מפקולטה לפקולטה


4.7.1 הפקולטה היא המסגרת הארגונית שבה פועלים חוגים מדיסציפלינות קרובות. הפקולטה אחראית על הנושאים האקדמיים והמנהליים המשותפים לחוגיה. הפקולטה קובעת כללי לימודים, שהם נוספים על הכללים האוניברסיטאיים. הפקולטה מטפלת בעניינים אקדמיים-אדמיניסטרטיביים בנוגע לתלמיד במהלך לימודיו, כגון חריגים במבנה הלימודים, מועדים מיוחדים לבחינות, הצטיינות בלימודים, והיא המעניקה לתלמיד את תעודת התואר עם סיום הלימודים.
4.7.2 ככלל, תלמיד "שייך" לפקולטה האחראית על חוג לימודיו.
4.7.3 תלמיד הלומד לקראת תואר אחד בשני חוגים, שכל אחד מהם מפקולטה אחרת, ייבחר את שיוכו לאחת משתי הפקולטות. תלמיד רשאי לשנות שיוך זה פעם אחת במהלך לימודיו, ועד לא יאוחר מתקופת הרישום לקורסים לשנת הלימודים השלישית לתואר.
4.7.3.1 לימודים בחוגים מסוימים (משפטים; רפואה; רפואת שיניים; עבודה סוציאלית) מחייבים השתייכות לפקולטות שלהם, גם אם התלמיד לומד בחוג נוסף מפקולטה אחרת.