6b76acd05e18497c057639489560887e

34385b3706383b67e3189dccf189e608

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

נהלי הוראה ולימודים

סטודנטים יקרים,

בפרק זה של האתר ניתן למצוא מידע העשוי להיות חיוני להתנהלותכם בתקופת הלימודים כמו כן מכיל פרק זה ונהלים והנחיות, טפסים והבהרות  וכן ומידע הקשור לשירותים אוניברסיטיים להם תזדקקו במהלך לימודיכם באוניברסיטה העברית

יום פקולטה