6b76acd05e18497c057639489560887e

34385b3706383b67e3189dccf189e608

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

תארים

2.1.  תואר "בוגר אוניברסיטה" (תואר ראשון) 

במדעי הרוח, במדעי החברה או במדעי הרוח והחברה ,במנהל עסקים (B.A); בעבודה סוציאלית (B.S.W); במשפטים (LL.B.); במדעי הטבע (B.Sc.); ברוקחות (B.Sc.Pharm.); בסיעוד (B.S.N.); בריפוי בעיסוק (B.O.T.); במדעי החקלאות (B.Sc.Agr.);   במדעי הרפואה (B.Med.Sc.);   במדעי הרפואה הבסיסיים (B.Sc.Med.);  במדעי התזונה (B.Sc.Nutr.); במדעי הטבע בשיתוף האקדמיה למוסיקה ולמחול (B.Sc.Mus.); במדעי הרוח והחברה בשיתוף האקדמיה למוסיקה ולמחול (מגמת מוסיקה) (B.A.Mus.); במדעי הרוח והחברה בשיתוף עם האקדמיה למוסיקה ולמחול (מגמת מחול) (B.A.Dance.). 

הלימודים לתואר בוגר נמשכים שלוש שנים, להוציא משפטים, ריפוי בעיסוק ורוקחות שבהם נמשכים הלימודים שלוש שנים וחצי, הנדסה וסיעוד -  ארבע שנים.

2.2.  תואר "מוסמך אוניברסיטה" (תואר שני) 


במדעי הרוח, בקרימינולוגיה,  במדעי החברה (.M.A); במנהל עסקים (.M.B.A); בעבודה סוציאלית (.M.S.W); במדעי הטבע (.M.Sc) הניתן גם בפקולטה לרפואה ובביה"ס לרוקחות; במשפטים (.LL.M); במדעי הספרנות (.M.L.S); בבריאות הציבור (.M.P.H); במדעי החקלאות (.M.Sc.Agr); במדעי הרוח בשיתוף עם האקדמיה למוסיקה (.M.A.Mus);  במדעי התזונה (.M.Sc.Nutr); במדעי הרוח בשיתוף עם "בצלאל"(.M.F.A). 

הלימודים לתואר "מוסמך" מיועדים לבעלי תואר "בוגר" שהשיגו ציונים מתאימים והם נמשכים שנתיים.

2.3. תואר "דוקטור לפילוסופיה" (Ph.D.) ו"דוקטור למשפטים" (LL.D.)


הלימודים לתואר דוקטור מיועדים לבעלי תואר מוסמך שסיימו את לימודי המוסמך בהישגים טובים מאוד. הלימודים נמשכים תקופה מינימאלית של שנתיים רצופות. עיקרם ביצוע מחקר מקורי במסגרת האוניברסיטה העברית וסיכומו כחיבור שיוגש לשיפוט ברשות לתלמידי מחקר.

2.4. "דוקטור לרפואה" (M.D.) 


ו"דוקטור לרפואת שיניים" (D.M.D) לימודי רפואה ורפואת שיניים נמשכים שש שנים. בביה"ס לרפואה חייב סטודנט להשלים גם שנת עבודה מעשית (סטאז') לאחר תום 6 שנות הלימוד. 

2.5.  "דוקטור לרפואה וטרינרית" (D.V.M.)


הלימודים מיועדים למועמדים בעלי תואר בוגר בתחום מדעי החיים (פירוט נוסף ראה ב"מדריך לנרשם").  לימודי רפואה וטרינרית במסגרת בי"ס לרפואה וטרינרית בפקולטה למדעי החקלאות, מזון ואיכות הסביבה נמשכים 4 שנים.

2.6   "דוקטור לרוקחות קלינית" (Pharm.D.) 


 הלימודים מיועדים למועמדים בעלי תואר בוגר ברוקחות או בכימיה או בתחומים קרובים (פירוט נוסף ראה ב"מדריך לנרשם"). לימודים לתואר דוקטור לרוקחות קלינית מתקיימים במסגרת בית הספר לרוקחות בפקולטה לרפואה ונמשכים 3 שנים.

2.7   לימודי "תעודה" (Diploma)


לימודי תעודה מיועדים לבעלי תואר ראשון. יוצאים מכלל זה לימודי תעודת ההוראה, לימודי התעודה בסטטיסטיקה ולימודי תעודה בעריכת לשון, שניתן להתחיל אותם במהלך לימודי התואר הראשון. הלימודים נמשכים שנה או שנתיים, לפי סוג התעודה (פירוט בשנתונים).