לימודים מתקדמים

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית מציעה לימודים מתקדמים לקראת תואר מוסמך (M.Sc) ותואר דוקטור (Ph.D). במסגרות לימודים אלה שותפים התלמידים למחקר מדעי מתקדם, חדשני ופורץ דרך בתחומים רבים ומגוונים של מדעי החיים. עיקר הלימודים לתואר מתקדם, החלק המעשי של עבודת המחקר, מתבצע בהנחיה צמודה של חוקרי הפקולטה במסגרת מעבדות המחקר השונות. לפיכך, תלמידים המעוניינים בלימודי תואר מתקדם, צריכים לבחור מנחה לתואר מקרב חוקרי הפקולטה.

בנוסף, בהתאם לנושא מחקרם, ולתואר לקראתו הם לומדים, נדרשים התלמידים ללמוד קורסים מתוכנית הלימודים השנתית, ועל פי דרישות החוג אליו התקבלו.

chicken

סדרי ההרשמה

ההרשמה לתואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:

א. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט- הרשמה לאוניברסיטה או ערכת הרשמה.

ב. ברמת הפקולטה יש למלא טופס הרשמה פנימי, מצורף בדף זה, לצרף את המסמכים הדרושים ,להחתים את המנחה וראש החוג ולהעביר למזכירות הוראה.

יש לצרף גיליון ציונים רשמי, מקורי וחתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר*+ קורות חיים+תמונת פספורט+צילום ת"ז.

*מועמדים מהפקולטה לחקלאות, אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר בוגר,יוכלו להתקבל על תנאי

ניתן להתקבל ללימודים הן בסמסטר א', והן בסמסטר ב', לאחד משני המסלולים הבאים: א) מסלול מחקרי; ב) מסלול לא מחקרי.

תאריכי ההרשמה: מתחילת יוני עד סוף חודש אוגוסט. הרשמה מאוחרת -עד סוף חודש ספטמבר.

המתקבל רשאי לממש את קבלתו רק באותה שנה אליה התקבל.

למידע נוסף ניתן לפנות בטלפון 08-9489189 או במייל: mazis@savion.huji.ac.il

לימודי הכנה למוסמך

ללימודי "הכנה למוסמך" יוכל להגיש מועמדות:

"בוגר" כאמור בסעיף א' לעיל, שציונו הסופי בלימודי ה"בוגר" הוא בתחום 5 הנקודות מתחת לציון הנדרש 
תוכנית לימודי ההכנה תוכן ע"י ועדת הלימודים, ותהיה בהיקף שבין 30-15 נ"ז, וזאת מקורסי "בוגר" (למעט קורסי חובה של שנה א') כמפורט להלן.

מועמד שיתקבל ללימודי הכנה, יוכל להציג מועמדותו ללימודי "מוסמך", רק לאחר שישלים את כל לימודי ההכנה, וישיג בהם ציון ממוצע 80 לפחות.


משך לימודי הכנה למוסמך מוגבלים לשנה.


לימודי ההכנה לא יהוו חלק מתוכנית הלימודים ל"מוסמך".


הערה: מועמדים לשנת ההכנה, שאין להם פטור אוניברסיטאי מאנגלית, יוכלו להגיע לרמה זו במהלך שנת ההכנה. הם לא יוכלו
להתקבל למוסמך אם לא ישיגו את הפטור.

להלן רשימת הקורסים מתוכם יבחרו קורסי הכנה למוסמך בחוגים:

 לתלמידי החוגים 717, 735, לפי החלטת ועדת הלימודים של החוג.

לתלמידי החוג 713,  ניתן לבחור קורס גידולי אחד מתוך סל הקורסים של גידולי שדה וירקות,
בהתאמה לנושא המחקר במעבדת היעד של המועמד.

 

713 714 715 716 721 723 724 728
71012 71012 71026 71015 71012 65213 71012 71012
71015 71015 71056 71018 71015 65214 71015 71015
71016 71016 71065 71056 71018 65219 71016 71016
71018 71018 71501 71601 71021 65313 71018 71018
71056 71049 71502 71602 71023 65618 71049 71049
71065 71056 71512 71603 71026

71012

71056 71056
71332 71065 71514 71605 71034

71056

71065 71065
  71808 71515 71616 71056 71065 71808 71530
    71529 71619 71065 71413   71808
    71530 71622 71314 71435    
      71624 71811 71445    
          71453    
          71454    

 

לימודי השלמה

ג) לימודי השלמה - אם התקבלת בהתאם לסעיפים א' ו-ב' של תנאי הקבלה (4.1.1.2), ואתה מבקש להתמחות בחוג שונה מזה שהתמחית בו בלימודי ה"בוגר", או שחלפו יותר מ-5 שנים מאז זכאותך לתואר "בוגר" תידרש, אם יהיה צורך, להשלים נ"ז מלימודי ה"בוגר" בפקולטה לחקלאות, כפי שייקבעו ע"י ו' הלימודים. השלמות אלו יהיו במיכסה של 30 נ"ז לכל היותר. (במיקרים מיוחדים תוכל ו' הלימודים להמליץ בפני ו' ההוראה על מיכסה גדולה יותר). ההשלמות לא תוכללנה במכסת נ"ז לתואר, והציונים בהן לא יוכללו בציון הסופי לתואר (ציון מעבר בקורסי השלמה הוא 60). הערה: מועמדים לשנת השלמה, שאין להם פטור אוניברסיטאי באנגלית, יוכלו להגיע לרמה זוה במהלך שנת ההשלמה. הם לא יוכלו להתקבל למוסמך אם לא ישיגו את הפטור.

קורסי חובה על-חוגיים

קורסי חובה על-חוגיים

אנגלית - כל תלמיד חייב ב"פטור" באנגלית ברמה אוניברסיטאית, או שהשיג פטור בבחינה פסיכומטרית או בבחינת אמי"ר (ע"פ דרישות המשרד לקבלת תלמידים).

עברית - תלמיד חו"ל חייב לעמוד בבחינת ה"פטור" בציון 75 לפחות עד תום לימודיו לתואר.

שימוש אתי בחיות מעבדה -   94810

חובה על תלמידים המבצעים מחקר הכרוך בשימוש בחיות מעבדה להשתתף בקורס:
הקורס יינתן בפקולטה לרפואה בירושלים. פרטים בטלפון - 02-6758138.

 

הפקולטה  מקיימת לימודים לקראת התואר "מוסמך למדעי החקלאות/תזונה" (M.Sc.) בחוגים הבאים:

הלימודים ל"מוסמך" הם בחוגים הבאים:

713 גידולי שדה וירקות
714 מטעים וצמחי נוי
715 אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
716 מדעי הקרקע והמים
717 כלכלת סביבה וניהול
721 גנטיקה והשבחה
723 ביוכימיה, מדעי המזון והתזונה
724 מדעי הצמח בחקלאות
728 איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
735 מדעי בעלי חיים ווטרינריה
890 ביוטכנולוגיה (חוג על-פקולטאי)

תוכניות לימודים מיוחדות:

7104 - חטיבת לימודים "שיווק וכלכלה חקלאית".
588 - תוכנית לימודים רב-תחומית לגנומיקה וביואינפורמטיקה.
803 - התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים.
804 - התמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה.

לימודי מוסמך

לימודי המוסמך מהווים המשך של הלימודים לתואר "בוגר" תוך דגש על התמחות והכרת דרכי המחקר בנושא מוגדר. פרטי תוכנית המוסמך שונים מחוג לחוג וכוללים לימודים בקורסים מתקדמים, עמידה בבחינת מוסמך וביצוע עבודת מחקר (מסלול מחקרי). קיימות גם תוכניות למוסמך שאינן כוללות עבודת מחקר, אך אינן מאפשרות המשך לימודים לתואר "דוקטור" (מסלול לא מחקרי). בחינת המוסמך תבדוק את יכולתו של התלמיד לבצע מחקר עצמאי ואת ידיעותיו הכלליות בנושא בו התמחה. תלמידי מוסמך ודוקטורט, זכאים לשימוש במשאבי הספריה באינטרנט: מאגרי מידע וכתבי עת אלקטרוניים. לפרטים, נא לפנות ליחידת המחשב:08-9489283.

משרות ומלגות לתלמידי מוסמך

הפקולטה מציעה לתלמידיה, משרות לפי צורכי ההוראה ומלגות המותנות בהצטיינות בלימודים, לפי כללים ונהלים שיפורסמו על לוחות המודעות סמוך לתחילת שנת הלימודים (ראה סעיף 6 ב-שרותים לתלמידים בלימודי הבוגר   ובסעיף 16.2 ״תלמידים מצטיינים לתואר מוסמך״  בפרק נוהלי הוראה ולימודים . תלמיד שהגיש מועמדותו ללימודי מוסמך, מתבקש לפנות לחוג אליו נרשם, על מנת לבדוק את התנאים לקבלת משרה או מלגה.

מסלול המחקרי

תנאי הקבלה

כללי: קבלה ללימודי המוסמך טעונה אישור חוג הלימודים אליו התלמיד מבקש להתקבל. יובאו בחשבון מספר המקומות במעבדות, מספר המורים היכולים להדריך בביצוע עבודות גמר, והאפשרות לבצע עבודת גמר. מועמדים לתואר מוסמך נדרשים להציג כחלק ממסמכיהם אישור על פטור ברמה אוניברסיטאית מלימודי אנגלית. הקבלה לרוב החוגים מותנית במציאת מדריך לעבודת גמר לפני ההרשמה ל"מוסמך".

א) ללימודי "מוסמך" יוכל להגיש מועמדות:

1) "בוגר במדעי החקלאות", או "בוגר במדעי התזונה", המעוניין להתקבל לאחד החוגים: מדעי התזונה (712); גידולי שדה וירקות (713); מטעים וצמחי נוי (714); אגרואקולוגיה ובריאות הצמח (715); מדעי הקרקע והמים (716); גנטיקה והשבחה (721); ביוכימיה ומדעי המזון (722); מדעי הצמח בחקלאות (724); איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות (728) וציונו הסופי הוא 80 לפחות ומצא מדריך לעבודת הגמר.

* "בוגר" כנ"ל המעוניין להתקבל לאחד מהחוגים המפורטים לעיל שציונו הסופי בין 75 ל-80 ויש לו מדריך, יוכל להגיש בקשה מנומקת לועדת הלימודים של החוג אשר תדון בבקשתו ותאשר קבלה במקרים מיוחדים.

2) "בוגר במדעי החקלאות", המעוניין להתקבל לחוג: כלכלת סביבה וניהול (717) וציונו הסופי הוא 80 לפחות.

3) "בוגר במדעי החקלאות", המעוניין להתקבל לחוג: מדעי בעלי חיים ווטרינריה (735); וציונו הסופי הוא 80 לפחות ומצא מדריך לעבודת הגמר.

4) "בוגר" במגמת לימוד מתאימה אחרת (שהוכרה בתור שכזו ע"י ו' ההוראה), ועומד בתנאים הנ"ל להגשת מועמדות ללימודי מוסמך.

5) ללימודי מוסמך בביוטכנולוגיה ראה סעיף 60.0.

הערות :

תלמיד יוכל לעבור במהלך לימודיו, למסלול הלא-מחקרי אם יעמוד בתנאי הקבלה למסלול זה.

"בוגר" הפקולטה, שלא השיג את הציון הנדרש, יוכל להגיש מועמדות ללימודי "מוסמך"/"הכנה למוסמך", אם ישיג את הציון הנדרש ע"י שיפור ציון ה"בוגר" שלו. ניתן לשפר את ציון ה"בוגר" רק במסגרת 5 השנים המותרות לסיום החובות לתואר "בוגר". הציונים שישיג לא ישנו את אישור הלימודים והציונים המקורי שלו בלימודי ה"בוגר", וישמשו רק לצורך הקבלה ל"מוסמך"/"הכנה למוסמך". ה"בוגר" יפנה בקשה לו' ההוראה וזו תקבע את התוכנית המפורטת. הלימודים יהיו במסגרת המדור ללימודי חוץ.
עמידה בציון סף להגשת מועמדות איננה מבטיחה קבלה אוטומטית.

ב) ללימודי "מוסמך על תנאי" יוכל להגיש מועמדות:

תלמיד לתואר "בוגר" בפקולטה לחקלאות, שסיים השתתפותו בכל הקורסים הנדרשים לתואר, ניגש למבחנים אך בעת הרשמתו חסרים לו ציונים, שסך הנ"ז שלהם הוא 30 לכל היותר (24 נ"ז לתלמידי חוג 717), והציון הממוצע בקורסים שסיים הוא 80 לפחות . תלמיד שמתקבל על תנאי לסמסטר ב' חייב לגשת לבחינות מועד א' של קורסי סמסטר א'. עליו להיות זכאי ל"בוגר", לא יאוחר מיום תחילת שנת הלימודים העוקבת. התלמיד רשאי להיות במעמד זה סמסטר אחד.
בכל מיקרה: כדי להתקבל ללימודי "מוסמך", עליו לעמוד בתנאי הקבלה כאמור בסעיף א' לעיל.

ג) לימודי השלמה

אם התקבלת בהתאם לסעיפים א' ו-ב' של תנאי הקבלה , ואתה מבקש להתמחות בחוג שונה מזה שהתמחית בו בלימודי ה"בוגר", או שחלפו יותר מ-5 שנים מאז זכאותך לתואר "בוגר" תידרש, אם יהיה צורך, להשלים נ"ז מלימודי ה"בוגר" בפקולטה לחקלאות, כפי שייקבעו ע"י ו' הלימודים. השלמות אלו יהיו במיכסה של 30 נ"ז לכל היותר. (במיקרים מיוחדים תוכל ו' הלימודים להמליץ בפני ו' ההוראה על מיכסה גדולה יותר). ההשלמות לא תוכללנה במכסת נ"ז לתואר, והציונים בהן לא יוכללו בציון הסופי לתואר (ציון מעבר בקורסי השלמה הוא 60).
מועמדים לשנת השלמה, שאין להם פטור אוניברסיטאי מאנגלית, יוכלו להגיע לרמה זו במהלך שנת ההשלמה. הם לא יוכלו להתקבל למוסמך אם לא ישיגו את הפטור.

ד) ללימודי "הכנה למוסמך" יוכל להגיש מועמדות:

"בוגר" כאמור בסעיף א' לעיל, שציונו הסופי בלימודי ה"בוגר" הוא בתחום 5 הנקודות מתחת לציון הנדרש (בין 75-80).
תוכנית לימודי ההכנה תוכן ע"י ועדת הלימודים, ותהיה בהיקף שבין 30-15 נ"ז, וזאת מקורסי "בוגר" (למעט קורסי חובה של שנה א') כמפורט להלן. מועמד שיתקבל ללימודי הכנה, יוכל להציג מועמדותו ללימודי "מוסמך", רק לאחר שישלים את כל לימודי ההכנה, וישיג בהם ציון ממוצע 80 לפחות.
משך לימודי הכנה למוסמך מוגבלים לשנה.
לימודי ההכנה לא יהוו חלק מתוכנית הלימודים ל"מוסמך".
מועמדים ללימודי הכנה, שאין להם פטור אוניברסיטאי מאנגלית, יוכלו להגיע לרמה זו במהלך שנת ההכנה. הם לא יוכלו להתקבל למוסמך אם לא ישיגו את הפטור.

להלן רשימת הקורסים מתוכם יבחרו קורסי הכנה למוסמך בחוגים:

(לתלמידי החוגים 717, 735, לפי החלטת ועדת הלימודים של החוג.)

713 714 715 716 721 723 724 728
71012 71012 71026 71015 71012 65213 71012 71012
71015 71015 71056 71018 71015 65214 71015 71015
71016 71016 71065 71056 71018 65219 71016 71016
71018 71018 71501 71601 71021 65313 71018 71018
71049 71049 71502 71602 71023 65618 71049 71049
71056 71056 71512 71603 71026

71012

71056 71056
71065 71065 71514 71605 71034

71056

71065 71065
71808 71808 71515 71616 71056 71065 71808 71530
  71529 71619 71065 71413 71808
  71530 71622 71314 71435
  71624 71811 71445
71453
71454

לתלמידי החוגים 717, 735, לפי החלטת ועדת הלימודים של החוג.

דרישות החוגים ותנאי מעבר

תוכנית הלימודים תבטא כיוון התמחות מוגדר ותיקבע ע"י ועדת הלימודים החוגית. הינך חייב לעמוד בדרישות שלהלן על-מנת להשלים לימודים לתואר במסלול זה:


1) תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' - תנאי להמשך לימודיך לתואר מוסמך הוא ממוצע של 70 בהיקף של 8 נ"ז לפחות (לא כולל קורסי השלמה) + תוכנית לימודים ותוכנית עבודת גמר מאושרת ע"י המדריך וראש החוג.


2) לצבור 24 נ"ז (32 נ"ז בחוג 717) על פי תוכנית הלימודים (סעיף 40.1.2.4) שנקבעה לך, כולל סמינר אחד מהחוג (2 סמינרים בחוג 717)(כאמור בסעיף 40.1.2.5).


3) להכין ולמסור עבודת-גמר (כאמור בסעיף 40.1.2.6).


4) לעמוד בבחינות בקורסים ובעבודת-הגמר (ציון המעבר בכל קורס הוא 60).

מדריך לעבודת-הגמר

40.1.2.3 מדריך לעבודת-הגמר

א) עבודת-הגמר תוכן על-ידיך בעזרת מדריך.

ב) עליך למצוא מדריך, ולקבל הסכמתו לשמש מדריך שלך. ההתקשרות טעונה אישור של ו' הלימודים. ו' הלימודים רשאית לחייב אותך להתקשר עם מדריך נוסף.

ג) ההתקשרות עם המדריך היא תנאי לקבלה ללימודים על כן תיעשה לפני קבלתך ללימודים (בחוג 717 ההתקשרות עם מדריך תיעשה לא יאוחר מתום הסמסטר השני ללימודי המוסמך). זאת, כדי למנוע - ככל שהדבר ניתן - את האפשרות, שתאלץ להפסיק לימודיך, בגלל אי-התקשרות עם מדריך .

ד) מודגש, שאין לפקולטה/לאוניברסיטה מחוייבות כלשהי לגביך, אם לא תתקשר עם מדריך מסיבה כלשהי, או אם התקשרותך זאת לא תאושר ע"י ו' הלימודים, או אם התקשרותך זאת תופסק (בין ביוזמתך, ובין ביוזמת המדריך).

ה) אם לא תצליח להתקשר עם מדריך, או שיתגלעו קשיים בשיתוף הפעולה בינך לבינו, תוכל לבקש סיוע מו' הלימודים.

ו) כ"מדריך-יחיד" רשאי לשמש:

  • 1) מורה הפקולטה לחקלאות (כולל מורה בגימלאות) מסגל ההוראה של האוניברסיטה העברית, שהוא בדרגת מרצה ומעלה (עד 6 תלמידים).
  • 2) חוקר מינהל המחקר החקלאי (להלן - חוקר ממ"ח), שאושר להדריך באופן עצמאי תלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית.
  • 3) חוקר ממ"ח שקבל לשם כך אישור הדרכה אד-הוק מטעם הדיקן.
  • 4) מדריך בעל אישור הדרכה מורחב.

ז) כ"מדריך-שותף" (מדריך מן החוץ המשמש כמדריך עם מדריך נוסף עצמאי) רשאי לשמש:

  • 1) מורה מפקולטה אחרת של מוסד להשכלה גבוהה בארץ (בתנאי שהוא בחסות המועצה להשכלה גבוהה), שהוא בדרגת מרצה ומעלה (עד 2 תלמידים).
  • 2) חוקר ממ"ח, או חוקר המכון הוטרינרי, או רופא מכל בית-חולים אוניברסיטאי בארץ שקבל אישור הדרכה אד-הוק מאת הדיקן, ודרגתו מקבילה לדרגת מרצה ומעלה.

ח) חישוב מכסת המודרכים - במיקרים של הדרכה משותפת - הוא לפי חלוקה שווה

ט) המדריך אחראי להדרכת התלמיד במחקרו וכן לקביעת:

  • 1) נושא עבודת-הגמר של התלמיד.
  • 2) תוכנית הלימודים של התלמיד (באישור ו' הלימודים).
  • 3) תוכנית עבודת-הגמר של התלמיד (באישור ו' הלימודים).

י) המדריך רשאי לקבוע "קורס מפתח", שעל התלמיד יהיה לעמוד בו בציון 80 לפחות כתנאי להדרכתו.

הערות:

1) "מדריך-שותף" חייב להימנות על סגל ההוראה/המחקר הקבוע של המוסד אליו הוא שייך.

2) "מדריך יחיד" באישור אד-הוק ו"מדריך שותף" חייבים לדאוג לרישום תלמידיהם במזכירות לענייני הוראה ולקבל אישור להדרכתם בטרם הגישו התלמידים את תכנית לימודיהם; לא תאושר הרשמת תלמיד מבלי שלמדריכו אישור הדרכה. הבקשה לאישור הדרכה תועבר לדיקן באמצעות ראשי החוגים ובהמלצתם..

3) רשימת חוקרי מינהל המחקר החקלאי, הזכאים להדריך תלמידי "מוסמך", מצויה במזכירות.

4) חוקר המכון הוטרינרי, המלמד בבה"ס לרפואה וטרינרית, רשאי להדריך בהתאם לתקנות החלות על חוקרי ממ"ח.

יא) מדריך, היוצא לשבתון או לחופשה ממושכת, חייב למנות מדריך-מחליף להדרכת תלמידיו, וזאת באישור ו' הלימודים. שם המחליף יישלח ע"י ראש החוג למזכירות וליו"ר ו' ההוראה.

יב) ראש החוג יעביר לידיעת המזכירות - בראשית כל סמסטר - את שמות המדריכים בחוג, את שמות המורים המחליפים, וכן את שמות התלמידים המודרכים.

תוכנית הלימודים

40.1.2.4 תוכנית הלימודים

א) בתוך חודשיים מתחילת לימודיך עליך למסור לראש החוג תוכנית לימודים כוללת, מאושרת ע"י המדריך. על התוכנית לכלול את נושא עבודת-הגמר, קורסים במיכסה של 24 נ"ז לפחות (32 נ"ז בחוג 717, במסלול 1777(שיווק) 33 נ"ז), וסמינר אחד מהחוג שלך (2 סמינרים בחוג 717). באישור ו' הלימודים תוכל לכלול בתוכנית הלימודים, וללמוד במסגרת ה"מוסמך", קורסים ברמת "בוגר". במקרה זה תוכנית הלימודים תכלול 18 נ"ז (26 נ"ז בחוג 717) ברמת "מוסמך" לפחות. בחישוב ממוצע הציונים יוכרו רק קורסי "בוגר" שאושרו ע"י ו' הלימודים כחלק מתוכנית הלימודים ל"מוסמך" ולא יותר מ-3 קורסים (עד 6 נ"ז)

ב) אם חויבת בלימודי השלמה, תכלול התוכנית - בנפרד - גם אותם.

ג) קורסים מאוחסנים תוכל לכלול בתוכנית, אם ו' הלימודים תאשר זאת (כאמור בפרק נוהלי הוראה ולימודים סעיף 6.4).

ד) אתה רשאי לכלול בתוכנית לכל היותר 2 סדנאות ברמת "מוסמך".

ה) ראש החוג יעביר למזכירות את התוכנית הכוללת, לאחר שתאושר סופית ע"י ו' הלימודים. כמו-כן יעביר עותקים לך ולמורה-המדריך.

ו) כל שינוי בתוכנית מחייב אישור הן של המדריך והן של ו' הלימודים.

ז) טופס לימודים/טופס שינויים (ראה פרק iv נהלים כללים תת סעיף ג' - בלימודי בוגר).

סמינר

40.1.2.5 סמינר


א) כל חוג בפקולטה יקיים סמינר אחד לפחות בהיקף של 1 נ"ז. עליך להשתתף בסמינר אחד במהלך הלימודים לתואר, (להוציא תלמידי חוג 717, החייבים ב-2 סמינרים בחוגם).

ב) חוגים רשאים להציע לתלמידים 1 נ"ז נוסף עבור הגשת עבודה מורחבת על נושא הסמינר בהיקף ראוי שיקבע החוג. חוג שיאפשר הרחבת הסמינר בעבודה, יציע את האופציה בשנתון. תלמיד שמכין סמינר שעוסק בעבודת הגמר שלו, לא יוכל להרחיב את העבודה ולקבל נ"ז נוספת.

ג) החוג יבחר ברכז לתקופה של סמסטר אחד או שניים. הרכז יהיה אחראי לחלוקת נושאי הסמינר לתלמידים, קביעת לוח זמנים להרצאות ולקביעת הציון והעברתו למזכירות.

ד) על פי נושא הסמינר, יתאם לך הרכז מנחה שידריך אותך.

ה) ההרצאה בה יציג התלמיד את נושא הסמינר תמשך כ- 30-20 דקות ותלווה בדיון של כ-10-5 דקות. לניהול הסמינר, יוכל הרכז לבקשך להשלים את חובותיך בסמינר של סמסטר א', עד למועד שבו ניתן להשלים את החובות בסמינר של סמסטר ב' באותה שנת לימודים.

ו) את העבודה, שתוגש כחיבור מדעי הכולל סקירת הספרות הרלבנטית, סינתזה ביקורתית של נושא הסמינר, תקציר ורשימת ספרות, עליך למסור למנחה.

ז) הציון בקורס ייקבע במשותף ע"י הרכז והמנחה. הרכז רשאי לבקש לשם כך את חוות-דעתם של מורים נוספים בחוג, ואת חוות-דעתם של תלמידי הסמינר. הציון ייקבע על פי אמות-המידה הבאות: הבנת החומר, ארגונו, והצגתו בכתב ובע"פ; הדגמת כושר חשיבה עצמית וביקורתית; וההשתתפות בדיונים.

עבודת-גמר


40.1.2.6 עבודת-גמר (71100)

תכנית עבודת גמר

א) עליך למסור לראש החוג 2 עותקים של תוכנית עבודת-הגמר שלך מודפסת משני צידי הדף – עפ"י הנחיות שקיבלת במזכירות לענייני הוראה- כשהיא מאושרת ע"י המדריך.עד 31 באוגוסט בסמסטר השני ללימודיך (או 31 בדצמבר אם התחלת הלימודים בסמסטר ב') ראש החוג יפיץ את העותקים בין חברי ו' הלימודים.

ב) בתוך חודשיים ממועד ההגשה תדון ו' הלימודים בתוכנית ותעביר עותק מאושר שלה למזכירות תלמידים והוראה ותשאיר עותק שני במזכירות החוג, וזאת לא יאוחר מתקופת הרישום לסמסטר השלישי ללימודיך. עיכוב בתהליך יגרום לחסימת רישום קורסים לשנה ב' במחשב. ביצוע חלק כלשהו של העבודה לפני האישור, יהיה באחריותך ולא יחייב את ועדת הלימודים

ג) ו' הלימודים רשאית לחייב אותך למסור - בכתב או בע"פ - דו"ח על התקדמות העבודה.

עבודת גמר

ד) העבודה תודפס בשפה העברית על גבי ניר "A4" ברווח וחצי. יש להדפיס בשני צדי הדף, ולהקפיד ככל שניתן על שימוש במושגים בשפה העברית, לחילופין, יש לכתוב את המושג בשפה האנגלית. כן יוכן תקציר מודפס שלה בשפה האנגלית, בהקף של 3-2 עמודים. ניתן להגיש את העבודה בשפה האנגלית על פי רצון התלמיד ובהסכמת המנחה. במקרה כזה יודפס תקציר גם בשפה העברית. כדי להבטיח את האיכות הלשונית של העבודה, איכות הכתיבה תיבדק בקפדנות. עבודה שרמת הכתיבה גרועה, תוחזר והתלמיד לא יוכל להבחן עליה עד שתתוקן. מומלץ לכן למסור את העבודות לעריכה לשונית לפני הגשתן.

ה) סדר הכתיבה ועריכת העבודה יהיה כדלהלן:


עמוד 1: דף השער – על גבי כריכת העבודה עליך להדפיס בצד הקדמי בשפה העברית ובצד האחורי בשפה האנגלית לפי הדוגמא שבקישור.
עמוד 2: כמו בכריכה.
עמוד 3: "עבודה זו נעשתה בהדרכת..." לפי הדוגמא בקישור.
עמוד 4: דף תודות.
עמוד 5: תקציר של 2-3 עמודים בשפה העברית.

תוכן עניינים

רשימת קיצורים
מבוא – רקע מדע, המוטיבציה למחקר, מטרות המחקר וההיפותזות שנבחנו.

חומרים ושיטות

יש לציין ברשימה את שמות החומרים ששימשו בעבודת הגמר ומאיזה חברות ניקנו (שם החברה, עיר, ארץ); יש לפרט את השיטות ולתת הסברים מפורטים כתובים כטקסט ולא בצורת "מתכונים"). יש לספק פירוט המכשור בו נעשה שימוש, כולל שם החברה ומיקומה.

תוצאות יש לתאר מגמות בתוצאות שהתקבלו, תוך הפנייה לאיורים (היכולים להיות בצורת גרפים, תמונות, תרשימים וכו') וטבלאות שילוו בכותרות מפורטות (מתחת לאיור ומעל לטבלה) יש להקפיד על כיתוב מדויק של כתוביות הצירים (בעברית או אנגלית). יש למספר (1, 2, 3...) את האיורים והטבלות על פי סדר ההפניה להם בגוף העבודה.

דיון – ייכתב באופן רציף או יחולק לסעיפי משנה.

רשימת ספרות – יש להיצמד לתבנית ציטוטים הכוללת את שמות כל המחברים, שנת הפירסום, כותרת המאמר, שם מלא של העיתון, מס' הכרך ומספר העמודים. יש לשמור על אחידות. רשימת המקורות תהיה לפי סדר א"ב של שם המשפחה של המחבר הראשון ומקורות בעברית יצוטטו בתחילת הרשימה.

תקציר בשפה האנגלית – יהיה תרגום נאמן ככל האפשר של התקציר בעברית.

דף שער באנגלית – זהה לזה שבעברית. הדפים באנגלית יסודרו כך שפניהם פונים לצד האחורי של העבודה.

ו) הקף העבודה לא יעלה על 60 עמודים (לא כולל נספחים של טבלאות מורחבות ונתונים גולמיים).

ז) את העבודה תמסור למדריך לעיון ובדיקה. על המדריך לאשר את העבודה (או להחזירה לתיקונים) בתוך חודש ימים מיום שקיבל אותה.

ח) לאחר שתקבל את אישור המנחה, תמסור-3 עותקים לפחות של העבודה לראש החוג (יש להגיש את העותקים בכריכה זמנית). ראש החוג ימנה בתוך שבוע, 2-3 שופטים בנוסף למדריך. על שופט אחד, לכל הפחות, להיות מחוץ למחלקה שבה נעשה המחקר (מומלץ לא לבחור שופט הקשור לקבוצת המחקר של המדריך). במידה ומנחה/י העבודה ממוסדות אחרים, לפחות שופט אחד חייב להיות מסגל הפקולטה. במידה ולא ימצא שופט כזה, ינמק זאת ראש החוג במכתב המופנה לועדת ההוראה.

ט) מייד לאחר שימנה את השופטים ידאג ראש החוג להפיץ את העבודות ביניהם יחד עם שאלון הערכה.

י) כל שופט יעיין בעבודה, ימלא את שאלון ההערכה, ויעביר אותו באופן חשאי לראש החוג לפני הבחינה (לא תתקיים בחינה בע"פ ללא קבלת הציונים על העבודה). ציון עבודת הגמר ייקבע בין המדריך/ים (%50) לבין השופטים (%50) . במקרה של פער גבוה מ-10 נקודות בין הציון הממוצע של המדריכים לבין ציון אחד השופטים, יקבע הציון ע"י ממוצע בין כל אחד מהשופטים לבין ממוצע ציוני המדריכים. לגבי ציון "מעולה" - ראה סעיף 40.1.2.7 תת-סעיף ה'. הבחינה תתקיים תוך 30 יום ממועד הגשת העבודה

יא) חיסיון - ניתן להגדיר עבודת-גמר כ"חסויה", ולגנזה באופן זמני ע"פ הכללים שלהלן:


1) היוזמה להגדרתה כ"חסויה" תהיה של המדריך, בעקבות פניה של הגוף המסחרי שממן את המחקר, ו/או משום שהתגלו בה ממצאים בעלי ערך בטחוני או מסחרי.


2) המדריך יפנה בקשה בעניין ליו"ר ו' ההוראה באמצעות המזכירות.


3) אם תאושר הבקשה, יוחתמו התלמיד, ראש החוג והשופטים על הצהרת סודיות.


4) התלמיד ימסור לראש החוג מיספר עותקים של העבודה כמיספר הבוחנים, והעותקים יוחזרו לו בתום הבחינה.


5) לאחר הבחינה יעביר התלמיד עותק אחד של העבודה הסופית לראש החוג, ושני עותקים למדריך.


6) ראש החוג יעביר למזכירות את העותק שקיבל עם ציון הבחינה למשמרת במזכירות.


7) החיסיון יוסר, לכשהתלמיד, או המדריך, יודיע למזכירות על ביטולו. עם הסרתו יעביר המדריך את 2 העותקים שבידיו למזכירות, כדי שיופצו כמקובל.

הערה: תלמיד החייב עבודת-גמר בלבד יירשם כמקובל, ל"עבודת-גמר" – 71100. פטור מהנ"ל, מי שמסר למזכירות אישור של ראש החוג על-כך שמסר לו את עבודת-הגמר מוכנה לשיפוט עד 31 בדצבמר . חריגה מרצף זמנים זה, תחייב את התלמיד בהרשמה ללימודים ובתשלום שכ"ל עבור "עבודת גמר".

דוגמת דף שער

נושא העבודהעבודת-גמר
מוגשת לפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

האוניברסיטה העברית בירושלים


לשם קבלת תואר
'מוסמך למדעי החקלאות'ע"י
שם התלמיד
תאריך ההגשה
העברי
רחובות תאריך ההגשה
(חודש לועזי, שנה)

Name of the Subject


M.Sc. Thesis


Submitted to the Robert H. Smith Faculty of
Agriculture, Food & Environment

The Hebrew University of Jerusalem


For the Degree
'Master of Sciences'


By
Student's Name


Rehovot Date
(month,year)


בדף הראשון של העבודה יודפס:
עבודה זו נעשתה בהדרכת:

תואר המדריך שם המדריך
המחלקה אליה הוא שייך
שם המוסד בו הוא עובד
(אם המדריך שייך לפקולטה, יש לרשום:
"הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית,
האוניברסיטה העברית בירושלים."
)

בחינת-הגמר


40.1.2.7 בחינת-הגמר

א) בחינת-הגמר היא על נושאי עבודת-הגמר. הבחינה תשקף - מלבד התוכן העיוני והניסויי הקשור בעבודה במישרין - גם את הבנתו ובקיאותו של התלמיד בנושאים מדעיים כלליים, שיש להם זיקה לנושא העבודה.

ב) על התלמיד להבחן בתוך 4 שנים מתחילת לימודי ה"מוסמך" (ראה גם הערה בסוף סעיף 40.1.2.6). הבחינה היא בע"פ, ומותר לקיימה בצורת סמינר בנוכחות השופטים. כל מורה בחוג רשאי להיות נוכח בבחינה.

ג) השופטים בבחינת הגמר יהיו המדריך/ים והבוחנים ששפטו את עבודת הגמר, כמתואר ב- 40.1.2.6 סעיף קטן ח'. ראש החוג ישמש כיו"ר הבחינה והוא רשאי לתת ציון על הבחינה בעל פה.

ד) בתום הבחינה יקבל יו"ר הבחינה מהשופטים, באופן חשאי, ציון על הבחינה בעל פה. היו"ר ישקלל את הציונים כמתואר בסעיף 40.1.2.6 סעיף קטן י'. יו"ר הבחינה יערוך סיכום של השיפוט בנוכחות התלמיד והשופטים.

ה) ציון "מעולה" - 95 לפחות - בעבודה ו/או בבחינה, יינתן רק בהסכמת כל השופטים ויהיה מנומק. הציון שניתן על ידי כל אחד מהשופטים חייב להיות לפחות 95, אחרת, יינתן הציון 94 לכל היותר.

ו) לאחר הבחינה, יתקן התלמיד את עבודת הגמר שלו עפ"י הערות השופטים ובהתייעצות עם מדריכו, ויעלה את קובץ עבודת הגמר כ- PDF  לאתר הספרייה לפי הכתובת שיקבל אצל מזכירת החוג. התיקונים יבוצעו כך שהציון הסופי יועבר למזכירות עד 31.3 לכל היותר. חריגה מרצף זמנים זה, תחייב את התלמיד בהרשמה ללימודים ובתשלום שכ"ל עבור "עבודת גמר.

ז) הציונים - בחתימת השופטים - יועברו ע"י ראש החוג למזכירות, בצירוף 2 העותקים המודפסים והעותק הדיגיטאלי של עבודת הגמר המאושרת סופית. העותק הדיגיטלי יהיה מלווה ב"טופס הפקדה" מלא וחתום על ידי התלמיד והמנחה. העותקים יועברו ע"י המזכירות לספריית הפקולטה ולבית-הספרים הלאומי והאוניברסיטאי.

משך הלימודים

40.1.2.8 משך הלימודים

משך הלימודים לקראת התואר "מוסמך" הוא בדרך כלל שנתיים, אך ניתן לפרוס את הלימודים על פני ארבע שנים רצופות לכל היותר. שכר הלימוד ללימודי המוסמך הוא שכר לימוד מלא של שנתיים לפחות. כללי שכר הלימוד לתלמידים שאינם לומדים תוכנית מלאה, מפורטים בחוברת "הוראות והסברים לסדרי ההרשמה ותשלום". תלמיד חייב להגיש את עבודת הגמר עד סוף שנת לימודיו הרביעית לתואר. דחיית מועד זה מחייבת בקשה להארכת לימודים על גבי טופס פניה לועדת הוראה. אם תאושר לתלמיד הארכה לשנה או לחלק ממנה, יחוייב התלמיד בהרשמה ללימודים ובתשלום ע"פ כללי שכר לימוד.

זכאות לתואר וציון סופי

40.1.2.9 זכאות לתואר; ציון סופי

40.1.2.9.1 תנאי זכאות

א) מלאת את כל הדרישות האקדמיות (כגון: מיכסת נ"ז; רשימת קורסים בהתאם לתוכנית; הגשת תוכנית לימודים/עבודה מאושרת; ציוני מעבר בכל הקורסים; ממוצע סופי משוקלל 70 לפחות), בהתאם לתקנות.

ב) עבודת-הגמר שלך אושרה סופית (כולל תיקונים), ונמסרה למזכירות.

ג) השגת ציון 60 לפחות הן בעבודת-הגמר והן בבחינת-הגמר.

ד) הסדרת כל חובותיך לאוניברסיטה (תשלומים, ספרים, וכ').

ה) פנית אל המזכירות - באמצעות הטופס המתאים - בבקשה לבדוק את זכאותך, וזאת בתוך 4 שנות לימודים מהשנה בה התחלת לימודיך. תאריך הזכאות לתואר "מוסמך" יהיה התאריך שבו יהיו בידי המזכירות כל הציונים, ועבודת-גמר מאושרת סופית.

40.1.2.9.2 ציון גמר לתואר

תלמיד יודיע למזכירות (החוג/הפקולטה/ביה"ס) על סיום לימודיו לתואר. עם קבלת ההודעה תבדוק המזכירות את הזכאות לתואר ותחשב את ציון הגמר לתואר. לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר, לא תהיה לתלמיד אפשרות לתקן את ציון הגמר ו/או לשנות את תעודת התואר. על תלמיד שירצה לתקן ציונים בודדים לקבל את הסכמת הפקולטה ויקבל אישור נפרד על הציון.

40.1.2.9.3 ציון סופי

עבודת גמר מחקרית, ממוצע ציוני הקורסים ובחינת גמר. הכללת בחינת הגמר והמשקל היחסי של כל אחד מהמרכיבים בציון הכולל נתון לשיקול דעת הפקולטה.
הציון הסופי של מי שסיים חובותיו יורכב מ-3 ציונים:
ציון עבודת גמר 40% מהציון הסופי
ציון בחינת גמר 20% מהציון הסופי
ציון ממוצע משוקלל של הקורסים 40% מהציון הסופי
ציון סופי סיכום של הנ"ל

40.1.2.10 הגדרה מילולית של ציון הגמר לתואר בתעודה

רמת הסיום נקבעת לפי מקומו היחסי של התלמיד בין המסיימים בפקולטה באותו המחזור (בתנאי שהציון לא יהיה נמוך מסף שנקבע לכל רמה), כמפורט להלן:

40.1.2.11 טקס חלוקת תעודות

תעודת הגמר תוענק לתלמיד הזכאי לתואר בטקס המתקיים פעם בשנה, במועד שיפורסם. בקשה לבדיקת זכאות תתקבל עד 6 שבועות לפני הטקס. בקשה שתימסר בין תאריך זה לבין תאריך הטקס תטופל לאחר הטקס.

על מועד הטקס תישלח לתלמיד הזכאי לתואר הודעה אישית (אם לא קבלת את ההודעה עד 30.4 בשנה בה מתקיים הטקס, עליך להתקשר עם המזכירות טל' 08-9489189). הטקס מתקיים בכל שנה סמוך לסיום שנת הלימודים. התעודה מוענקת לתלמיד הזכאי בטקס של השנה שלאחר שנת סיום לימודיו. בטקס יקבל התלמיד תעודת גמר, ו"אישור לימודים וציונים" בעברית.

מסלול הלא מחקרי

 תנאי קבלה

40.1.3.1 תנאי הקבלה
כללי: קבלה ללימודי המוסמך הלא-מחקרי טעונה אישור חוג הלימודים אליו התלמיד מבקש להתקבל.
המועמדים נדרשים להציג כחלק ממסמכיהם אישור על פטור ברמה אוניברסיטאית מלימודי אנגלית.
הקבלה לרוב החוגים מותנית במציאת מדריך "חונך" לפני ההרשמה ל"מוסמך".

א) כאמור בסעיפים א' ו-ב' במסלול המחקרי, וכן יתווספו התנאים הבאים (שאינם חלים על המועמדים לחוג 712 ,717 ,722 ):

ב) מועמד ניסיון מעשי של 4 שנים לפחות (למעט חוגים 712 ,715 ,716 ,724, 728, 717 ,722 בהם לא נדרש ניסיון מעשי מוקדם) - לאחר קבלת התואר "בוגר" - בתחום התמחות מקצועי רלוונטי.

ג) ועדת קבלה בהרכב יו"ר ועדת ההוראה וראש החוג המיועד ללימודים תיקבע את התאמתו של המועמד בהתבסס על הרקע המקצועי שלו.
הערה: בחוג 712 מספר המתקבלים הינו מוגבל.

ד) השלמות: ועדת הלימודים של החוג רשאית לחייב את התלמיד בלימודי השלמה, בהקף שלא יעלה על 30 נ"ז. ההשלמות לא תוכללנה במסגרת נ"ז לתואר, והציונים בהן לא יוכללו בממוצע הסופי לתואר.

דרישות החוגים ותנאי מעבר

40.1.3.2 דרישות החוגים ותנאי מעבר
תוכנית הלימודים תבטא כיוון התמחות מוגדר ותיקבע ע"י ועדת הלימודים החוגית. הינך חייב לעמוד בדרישות שלהלן על-מנת להשלים לימודים לתואר במסלול זה:


1) תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' - תנאי להמשך לימודיך לתואר מוסמך הוא ממוצע של 70 בהיקף של 8 נ"ז לפחות (לא כולל קורסי השלמה) + תוכנית לימודים ותוכנית עבודה מאושרת ע"י המדריך וראש החוג. בחוג 717 – תוכנית לימודים מאושרת ע"י ראש החוג.


2) עליך לצבור 40 נ"ז מקורסי ה"מוסמך", כולל 2 סמינרים (למעט חוגים 712,717,722).
בחוג 715 - עליך לצבור 13 נ"ז לפחות מכלל קורסי המוסמך של החוג, והיתר מקורסי המוסמך האחרים. בחוג 712- 20 נ"ז לפחות מכלל קורסי המוסמך של החוג, והיתר מקורסי המוסמך האחרים. בחוג 722 - 15 נ"ז לפחות מכלל קורסי המוסמך של החוג, והיתר מקורסי המוסמך האחרים. בחוג 717 - עליך לצבור 44 נ"ז לפחות, הקורסים יהיו מורכבים בד"כ מקורסי המוסמך של החוג וסמינר עיוני המיועד לתכנית זו.


3) להכין ולמסור עבודת גמר עיונית (כאמור בסעיף 40.1.3.6). בחוג 717 עבודת הגמר העיונית תיתנן במסגרת הסמינריון העיוני.


4) לעמוד בבחינות בקורסים ועל עבודת הגמר העיונית (ציון מעבר בכל קורס הוא 60).
בחוגים 712, ו-722 לעמוד בבחינות בקורסים, בסמינר בחוג ובסמינר עיוני.
בחוג 717 לעמוד בבחינות בקורסים ובסמינר עיוני.

חונך

40.1.3.3 חונך

עם הקבלה ללימודים, תיקבע ועדת הלימודים של החוג "חונך"(למעט לתלמידי חוגים 712,717,722), שיסייע לתלמיד בהכנת תוכנית לימודיו, וינחה אותו בהכנת עבודת הגמר העיונית. רשאי לשמש כחונך:

א) מורה או חוקר הרשאי לשמש כמדריך בעבודת גמר (ראה סעיף 40.1.2.3).

ב) מורה או חוקר שקיבל אישור אד-הוק מדקן הפקולטה לשמש כחונך.

תוכנית הלימודים


40.1.3.4 תוכנית הלימודים

בתוך חודשיים מתחילת לימודיך עליך למסור לראש החוג תוכנית לימודים כוללת, מאושרת ע"י החונך. על התוכנית לכלול את נושא עבודת הגמר העיונית, קורסים במיכסה של 40 נ"ז לפחות (בחוג 717- 44 נ"ז לפחות), ושמות החוגים שבהם אתה רשום לסמינר. באישור ועדת הלימודים תוכל לכלול בתוכנית הלימודים, וללמוד במסגרת ה"מוסמך", קורסי "בוגר". במקרה זה תוכנית הלימודים תכלול 32 נ"ז (בחוג 717 – 35 נ"ז בחוגים 712,722 - 34 נ"ז) ברמת "מוסמך" לפחות. בחישוב ממוצע הציונים יוכרו רק קורסי "בוגר" שאושרו ע"י ו' הלימודים כחלק מתוכנית הלימודים ל"מוסמך" ולא יותר מ-3 קורסים עד 8 נ"ז. בחוג 717 - עד 9 נ"ז. בחוגים 712,722 עד 6 נ"ז.
הנחיות נוספות כאמור בסעיף 40.1.2.4 תת-סעיפים ב', ג', ה', ו', ז' לעיל.

סמינר

40.1.3.5 סמינר

כאמור בסעיף 40.1.2.5 לעיל לכל החוגים למעט חוג 717. בחוג 717 יש לרשום סמינריון עיוני (71108).

עבודת גמר עיונית


40.1.3.6 עבודת גמר עיונית (71000) (בחוג 717 ייערך במסגרת סמינריון עיוני 71108, ראה תת סעיף יא1, בחוגים 712,722 ייערך במסגרת סמינר עיוני 71112, ראה תת סעיף י"א 2)

א) עליך למסור לראש החוג 2 עותקים של תכנית עבודת הגמר העיונית שלך (למעט חוג 717) – עפ"י הנחיות שקיבלת במזכירות – כשהיא מאושרת ע"י החונך, עד 31 באוגוסט בסמסטר השני ללימודיך (או 31 בדצמבר אם התחלת הלימודים בסמסטר ב'). ראש החוג יפיץ את העותקים בין חברי ועדת הלימודים.

ב) תוך חודשיים ממועד ההגשה, תדון ועדת הלימודים בתוכנית ותעביר עותק מאושר שלה למזכירות תלמידים והוראה ותשאיר עותק שני במזכירות החוג, וזאת לא יאוחר מתקופת הרישום לסמסטר השלישי ללימודיך. עיכוב בתהליך יגרום לחסימת הרישום לקורסים לשנה ב' במחשב. ביצוע חלק כלשהו של העבודה לפני האישור, יהיה באחריותך ולא יחייב את ועדת הלימודים.

ג)ועדת הלימודים רשאית לחייב אותך למסור – בכתב או בע"פ – דו"ח על התקדמות העבודה.

ד) העבודה תודפס בשפה העברית על גבי נייר "A4" ברווח וחצי. יש להדפיס בשני צדי הדף ולהקפיד ככל שניתן, על שימוש במושגים בשפה העברית. לחילופין, יש לכתוב את המושג באנגלית. כן יוכן תקציר מודפס שלה בשפה האנגלית, בהיקף של 3-2 עמודים. ניתן להגיש את הסמינריון הלא-מחקרי בשפה האנגלית על פי רצון התלמיד ובהסכמת המנחה. במקרה כזה יודפס תקציר גם בשפה העברית. כדי להבטיח את האיכות הלשונית של העבודה, איכות הכתיבה תיבדק בקפדנות. עבודה שרמת הכתיבה גרועה, תוחזר והתלמיד לא יוכל להבחן עליה עד שתתוקן. מומלץ לכן למסור את העבודות לעריכה לשונית לפני הגשתן.

ה) החיבור יכלול תקציר, מבוא, סקירת ממצאי המחקרים עליהם מבוססת העבודה, דיון, סיכום ומסקנות, רשימות ספרות (ראה פרוט ב-40.1.2.6 סעיף קטן ה'). על דף השער (וכריכת העבודה) יופיעו בחלקה העליון - נושא העבודה; באמצעיתה - "עבודת גמר עיונית מוגשת לפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה על שם רוברט ה. סמית של האוניברסיטה העברית בירושלים לשם קבלת תואר 'מוסמך לא-מחקרי למדעי החקלאות'"; בחלקה התחתון - שם התלמיד ותאריך ההגשה. כל זה בשפה העברית מצידה הקדמי, ובשפה האנגלית מצידה האחורי. בדף השני של העבודה יודפס: "עבודה זו נעשתה בהנחיית..." (תואר החונך; שם החונך; שם המוסד בו הוא עובד). .

ו) היקף העבודה לא יעלה על 50 עמודים (לא כולל נספחים של טבלאות מורחבות ונתונים גולמיים).

ז) את העבודה תמסור לחונך לעיון ובדיקה. על החונך לאשר את העבודה (או להחזירה לתיקונים) בתוך חודש ימים מיום שקיבל אותה.

ח) שיפוט העבודה - לאחר שתקבל את אישור החונך, תמסור 3 עותקים של העבודה לראש החוג(יש להגיש את העותקים בכריכה זמנית). ראש החוג ימנה בתוך שבוע 2-3 שופטים בנוסף לחונך. על שופט אחד, לכל הפחות, להיות מחוץ למחלקה שבה נעשה המחקר (מומלץ לא לבחור שופט הקשור לקבוצת המחקר של החונך). במידה ולא ימצא שופט כזה, ינמק זאת ראש החוג במכתב המופנה לועדת ההוראה (למעט בחוגים 712,717,722).

ט) מייד לאחר שימנה את השופטים ידאג ראש החוג להפיץ את העבודות ביניהם יחד עם שאלון הערכה.

י) כל שופט יעיין בעבודה, ימלא את שאלון ההערכה, ויעביר אותו באופן חשאי לראש החוג לפני הבחינה (לא תתקיים בחינה בע"פ ללא קבלת הציונים על העבודה). ציון עבודת גמר עיונית ייקבע בין החונך/ים (%50) לבין השופטים (%50) במקרה של פער גבוה מ-10 נקודות בין הציון הממוצע של החונכים לבין ציון אחד השופטים, יקבע הציון ע"י ממוצע בין כל אחד מהשופטים לבין ממוצע ציוני החונכים לגבי ציון "מעולה" - ראה סעיף 40.1.2.7 תת-סעיף ה'. הבחינה תתקיים תוך 30 יום מקבלת העבודה.

יא) הסמינריון העיוני: 1) בחוג 717 יונחה ע"י שני מורים שיתחלפו מידי שנה. ההנחיה תתקיים ב- 3-4 פגישות קבוצתיות בכל סמסטר, כאשר למעט הפגישה הראשונה, הפגישות יוקדשו לדוחות התקדמות של התלמידים. יתר הפגישות יהיו הנחיות אישיות ויתקיימו בשעות הקבלה של המנחים או בשעות ייעודיות. נושאי העבודה יהיו בתחומי התמחות של המנחים או של מורים אחרים בחוג (במקרה זה מורים אלה יתבקשו לקחת חלק בהערכת העבודות).
הציון על סמינריון יקבע על סמך עמידה במטלות כדלקמן:
הצגת דו"ח התקדמות עד סוף סמסטר 1 20% מהציון
הצגת העבודה עד סוף סמסטר 2 30% מהציון
הגשת העבודה עד סוף סמסטר 2 50% מהציון הסופי לסמינריון

2) בחוגים 712,722 יינתן ציון על הגשת סמינר עיוני 71112 ומתן הרצאה (סה"כ 30% מהציון הסופי): את נושאי העבודה יספקו חוקרים מהמכון לביוכימיה ומדעי המזון והתזונה וכן מורים במכון במסלולים השונים.

הערה: תלמיד החייב עבודת גמר עיונית בלבד יירשם כמקובל, ל"עבודת גמר עיונית" - 71000. פטור מהנ"ל, מי שמסר למזכירות אישור של ראש החוג על-כך שמסר לו את הסמינריון מוכן לשיפוט עד 31 בדצמבר.. חריגה מרצף זמנים זה, תחייב את התלמיד בהרשמה ללימודים ובתשלום שכ"ל עבור הסמינריון הלא-מחקרי.

בחינת-הגמר

40.1.3.7 בחינת-הגמר

ראה סעיף 40.1.2.7 (למעט חוגים 712,717,722)
במסלול זה אין צורך בטופס הפקדה ותקליטור. העבודות אינן מועברות לספרייה.

משך הלימודים

40.1.2.8 משך הלימודים


משך הלימודים לקראת התואר "מוסמך" הוא בדרך כלל שנתיים, אך ניתן לפרוס את הלימודים על פני ארבע שנים רצופות לכל היותר. משך הלימודים הוא שנתיים – יש אפשרות להקפאת לימודים ליוצאים להכשרה מקצועית.
שכר הלימוד ללימודי המוסמך הוא שכר לימוד מלא של שנתיים לפחות. כללי שכר הלימוד לתלמידים שאינם לומדים תוכנית מלאה, מפורטים בחוברת "הוראות והסברים לסדרי ההרשמה ותשלום".

תלמיד חייב להגיש את עבודת הגמר עד סוף שנת לימודיו הרביעית לתואר. דחיית מועד זה מחייבת בקשה להארכת לימודים על גבי טופס פניה לועדת הוראה. אם תאושר לתלמיד הארכה לשנה או לחלק ממנה, יחוייב התלמיד בהרשמה ללימודים ובתשלום ע"פ כללי שכר לימוד.

זכאות לתואר


40.1.3.9 זכאות לתואר; ציון סופי
40.1.3.9.1 תנאי זכאות

א) מלאת את כל הדרישות האקדמיות (כגון: מיכסת נ"ז; רשימת קורסים בהתאם לתוכנית; הגשת תוכנית לימודים/עבודה מאושרת; ציוני מעבר בכל הקורסים; ממוצע סופי משוקלל 70 לפחות), בהתאם לתקנות.

ב) עבודת גמר עיונית שלך אושרה סופית (כולל תיקונים), ונמסרה למזכירות.

ג) השגת ציון 60 לפחות הן בעבדות הגמר העיונית והן בבחינת-הגמר.

ד) הסדרת כל חובותיך לאוניברסיטה (תשלומים, ספרים, וכ').

ה) פנית אל המזכירות - באמצעות הטופס המתאים - בבקשה לבדוק את זכאותך, וזאת בתוך 4 שנות לימודים מהשנה בה התחלת לימודיך.
תאריך הזכאות לתואר "מוסמך" יהיה התאריך שבו יהיו בידי המזכירות כל הציונים, כולל ציון על עבודת הגמר העיונית. באישור הזכאות לתואר לא יצויין ציון העבודה, אלא ציון הבחינה בלבד (למעט לחוג 717).

40.1.3.9.2 ציון גמר לתואר

תלמיד יודיע למזכירות (החוג/הפקולטה/ביה"ס) על סיום לימודיו לתואר. עם קבלת ההודעה תבדוק המזכירות את הזכאות לתואר ותחשב את ציון הגמר לתואר. לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר, לא תהיה לתלמיד אפשרות לתקן את ציון הגמר ו/או לשנות את תעודת התואר. על תלמיד שירצה לתקן ציונים בודדים לקבל את הסכמת הפקולטה ויקבל אישור נפרד על הציון.

40.1.3.9.3 ציון סופי

הציון הסופי לתואר ייקבע על בסיס המרכיבים הבאים (למעט חוגים 712,717,722): ממוצע ציוני הקורסים, עבודת גמר עיונית, עבודה ובחינת גמר (למעט חוגים 712,717,722). משקלם היחסי בציון הכולל נתון לשיקול דעת הפקולטה.
הציון הסופי של מי שסיים חובותיו (בכל החוגים למעט חוגים 712,717,722) יורכב מ-3 ציונים:

ציון על עבודת גמר עיונית 15% מהציון הסופי
ציון הבחינה בע"פ 15% מהציון הסופי
ציון ממוצע משוקלל של הקורסים 70% מהציון הסופי
ציון סופי סיכום של הנ"ל

בחוג לכלכלה
ציון ממוצע משוקלל של הקורסים והסמינריון 100% מהציון הסופי

בחוגים מדעי התזונה וביוכימיה ומדעי המזון
ציון על סמינר עיוני 30% מהציון הסופי ציון ממוצע משוקלל של הקורסים 70% מהציון הסופי ציון סופי סיכום של הנ"ל

40.1.3.10 הגדרה מילולית של ציון הגמר לתואר בתעודה
רמת הסיום נקבעת לפי מקומו היחסי של התלמיד בין המסיימים בפקולטה באותו המחזור (בתנאי שהציון לא יהיה נמוך מסף שנקבע לכל רמה), כמפורט להלן:40.1.3.11 טקס חלוקת תעודות

תעודת הגמר תוענק לתלמיד הזכאי לתואר בטקס המתקיים פעם בשנה, במועד שיפורסם. בקשה לבדיקת זכאות תתקבל עד 6 שבועות לפני הטקס. בקשה שתימסר בין תאריך זה לבין תאריך הטקס תטופל לאחר הטקס.

על מועד הטקס תישלח לתלמיד הזכאי לתואר הודעה אישית (אם לא קבלת את ההודעה עד 30.4 בשנה בה מתקיים הטקס, עליך להתקשר עם המזכירות טל' 08-9489189). הטקס מתקיים בכל שנה סמוך לסיום שנת הלימודים. התעודה מוענקת לתלמיד הזכאי בטקס של השנה שלאחר שנת סיום לימודיו. בטקס יקבל התלמיד תעודת גמר עם העתק, ו"אישור לימודים וציונים" בעברית.

לימודים לתואר דוקטור

40.3.1 כללי


הלימודים בפקולטה למדעי חקלאות, המזון ואיכות הסביבה לשם השגת תואר "דוקטור לפילוסופיה" Ph.D מהווים את השלב העליון בלימודים באוניברסיטה. תלמיד המתקבל ללימודים אלה יקרא "תלמיד מחקר".
הלימודים יתנהלו ב-2 שלבים (הגדרת השלבים ניתנת בתקנון הרשות לתלמידי מחקר - התקנון נמצא במזכירות לע"ה ותלמידים, ניתן לעיין בו בשעות הקבלה):
שלב א' - תטופל קבלתו של תלמיד המחקר בפקולטה.
שלב ב' - יאושרו קבלת התלמיד והצעת המחקר שלו ע"י הרשות לתלמידי מחקר בירושלים.

40.3.2 תנאי קבלה (שלב א')


לשלב זה יתקבל מועמד אשר ימצא מדריך ל"עבודת הדוקטור" ואשר יעמוד לפחות באחד מהתנאים הבאים:
א) למד באוניברסיטה העברית ובידו תעודת "מוסמך" עם עבודת גמר, בציונים הבאים:
ציון למוסמך 85 לפחות; ציון עבודת גמר 85 לפחות.
ב) בעל תואר "דוקטור לפילוסופיה".
ג) בעל תואר "דוקטור" של האוניבריסטה העברית ברפואה, רפואת שיניים או רפואה וטרינרית, שציון עבודת הגמר שלו 85 לפחות.
ד) הורשה להמשיך את לימודיו במסלול ישיר לתואר דוקטור באותו תחום בו למד, על-פי כללי הפקולטה (ראה הרחבה בסעיף 40.1.2.1)
ה) יוכיח בדרך אחרת שיש לו הכשרה מספקת ורצופה לביצוע מחקר במקצוע בו בחר.
ו) סיים את לימודי ה"מוסמך" במוסד אחר, בידו תעודת גמר או תואר אקדמי, ורמת השגיו תמצא שקולה ע"י הועדה הפקולטאית, להשגיו של מועמד כאמור בסעיף א' לעיל.
הועדה הפקולטאית תסתייע בועדה לבדיקת תעודות ובמומחים על-פי הנדרש.

40.3.3 סדרי הרשמה


הרשמת מועמדים מתבצעת לפי ההנחיות באתר של הרשות לתלמידי מחקר.
תלמיד שאושרה קבלתו כ"תלמיד מחקר", רשאי להתחיל את לימודיו הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.

40.4 השלמה למחקר


מועמד המבקש לכתוב עבודת דוקטור באוניבריסטה העברית ואין לו עבודת גמר לתואר ב"מוסמך" יירשם בפקולטה כתלמיד "משלים למחקר" על מנת להשלים את עבודת הגמר ואת קורסים הנילווים (במידה ויוטלו עליו כאלה ע"י הפקולטה). עם סיום החובות שהוטלו עליו על ידי הפקולטה יוכל הלתלמיד להגיש מועמדות להתקבל כתלמיד מחקר. מועמדותו תישקל ע"י הרשות, על פי תנאי הקבלה המפורטים בתקנון תלמידי מחקר. מודגש, שאין הקבלה למעמד של "משלים למחקר" משום התחייבות של האוניברסיטה לקבלו כתלמיד מחקר.

40.4.1 תנאי קבלה ל"משלים למחקר"


1. ציון 85 בכל אחד ממרכיבי המוסמך הלא מחקרי; ממוצע הקורסים, ציון הסמינריון המחקרי וציון הבחינה.
2. אישור בכתב מחוקר בעל זכות הדרכה שמוכן להדריך את התלמיד בעבודת הגמר.
3. אישור ועדת הלימודים של החוג לגבי התאמתו של התלמיד. ועדה זו יכולה להטיל על התלמיד קורסי השלמה.

40.4.2 דרישות המסלול


1. במהלך הסמסטר הראשון על התלמיד להגיש הצעת מחקר כמקובל במוסמך מחקרי.
2. תלמיד יוכל להיות בסטאטוס משלים למחקר עד 3 סמסטרים.
3. במהלך התקופה, על התלמיד לבצע עבודת מחקר בהיקף המקובל בתוכנית מוסמך מחקרי. בתום התקופה, התלמיד יגיש עבודת מוסמך ויבחן עליה כמקובל.

קבלה למסלול הישיר לתואר "דוקטור"

 

תלמיד העומד בקריטריונים הבאים יוכל להגיש בקשה לעבור למסלול הישיר


א. ממוצע 85 לפחות בלימודי הבוגר.
ב. השלים את תכנית לימודי המוסמך בהיקף הנדרש , בציון ממוצע של 85 לפחות ובמהלך ארבעה סמסטרים מתחילת לימודיו.

הבקשה תוגש לתא המוסמך במזכירות הוראה ותלמידים ותכלול את המסמכים הבאים:
א. המלצה מפורטת של המדריך
ב. חיבור שהכין התלמיד בעצמו (ראה קריטריונים להערכת הבקשה בהמשך). החיבור יכלול את הפרקים הבאים:
- הצגה, ניתוח וסיכום של עבודת המוסמך
- הצעת מחקר ראשונית לעבודת הדוקטורט (כיווני המחקר ומטרותיו)
- רשימת ספרות
החיבור ייכתב בפורמט לעבודות מוסמך המפורט בשנתון ויוגש בחמישה עותקים. היקפו של החיבור לא יעלה על 15 עמודים (הכוללים גם את רשימת הספרות, איורים ונספחים למיניהם).
המועד האחרון להגשת הבקשה הוא 31 ביולי שלאחר הסמסטר הרביעיי ללימודיו. למי שהתחיל בסמסטר א' או 28.2 למי שהתחיל בסמסטר ב'.
הבקשה תיבדק על ידי ועדה בהרכב סגן הדיקן לעינייני הוראה של הפקולטה, יו"ר הועדה התחומית,שני נציגי הפקולטה במליאת הרשות לתלמידי מחקר ויו"ר החוג שאליו רשום התלמיד. במקרה הצורך ולפי שיקוליה, רשאית הועדה לבקש חוות דעת נוספות על הבקשה. החלטת הועדה תתבסס על הישגיו האקדמיים של התלמיד, והערכת איכות הבקשה על כל מרכיביה (איכות והיקף המחקר שבוצע במסגרת המוסמך, יכולות התלמיד בכתיבה מדעית, ובשלותו המדעית הבאה לידי ביטוי בתכנית המחקר להמשך).
במידה ולא תהיה תמימות דעים בועדה באשר לאישור בקשת התלמיד, הוא יוזמן להופיע בפניה להציג את עבודתו והתכנית לדוקטורט לפני הדיון הסופי בעינינו.
הודעה תיתן את החלטתה תוך חודש מהגשת הבקשה.

הענקת תואר "מוסמך" במסלול הישיר לתואר דוקטור


קיימת אפשרות להעניק תואר "מוסמך" ללא ציון במהלך המסלול הישיר לתואר דוקטור לתלמידים אשר יעמדו בתנאים הבאים:
1. התלמיד סיים בציון 85 לפחות את כל הקורסים והמבחנים בלימודי מוסמך.
2. התלמיד סיים בציון 75 לפחות את כל הקורסים והמבחנים בלימודי ההשלמה לתואר דוקטור.
3. התלמיד הגיש את תוכנית המחקר לעבודת הדוקטור ואת ההצעה לועדת המלווה.
4. הוגש דו"ח הועדה המלווה ואושרה קבלת התלמיד לשלב ב'.

בתעודת המוסמך יצויין כי התואר הינו במסגרת הלימודים ב"מסלול הישיר לתואר דוקטור".
התואר יהיה ללא ציון ממוצע סופי. תאריך הזכאות יהיה תאריך הקבלה לשלב ב' או תאריך הציון האחרון של לימודי ההשלמה (המאוחר שבניהם).
תלמידים המעוניינים בתואר זה ועומדים בתנאים לעיל יפנו במזכירות לע"ה לרכזת לימודים מתקדמים.