דרישות החוגים ותנאי מעבר

40.1.3.2 דרישות החוגים ותנאי מעבר
תוכנית הלימודים תבטא כיוון התמחות מוגדר ותיקבע ע"י ועדת הלימודים החוגית. הינך חייב לעמוד בדרישות שלהלן על-מנת להשלים לימודים לתואר במסלול זה:


1) תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' - תנאי להמשך לימודיך לתואר מוסמך הוא ממוצע של 70 בהיקף של 8 נ"ז לפחות (לא כולל קורסי השלמה) + תוכנית לימודים ותוכנית עבודה מאושרת ע"י המדריך וראש החוג. בחוג 717 – תוכנית לימודים מאושרת ע"י ראש החוג.


2) עליך לצבור 40 נ"ז מקורסי ה"מוסמך", כולל 2 סמינרים (למעט חוגים 712,717,722).
בחוג 715 - עליך לצבור 13 נ"ז לפחות מכלל קורסי המוסמך של החוג, והיתר מקורסי המוסמך האחרים. בחוג 712- 20 נ"ז לפחות מכלל קורסי המוסמך של החוג, והיתר מקורסי המוסמך האחרים. בחוג 722 - 15 נ"ז לפחות מכלל קורסי המוסמך של החוג, והיתר מקורסי המוסמך האחרים. בחוג 717 - עליך לצבור 44 נ"ז לפחות, הקורסים יהיו מורכבים בד"כ מקורסי המוסמך של החוג וסמינר עיוני המיועד לתכנית זו.


3) להכין ולמסור עבודת גמר עיונית (כאמור בסעיף 40.1.3.6). בחוג 717 עבודת הגמר העיונית תיתנן במסגרת הסמינריון העיוני.


4) לעמוד בבחינות בקורסים ועל עבודת הגמר העיונית (ציון מעבר בכל קורס הוא 60).
בחוגים 712, ו-722 לעמוד בבחינות בקורסים, בסמינר בחוג ובסמינר עיוני.
בחוג 717 לעמוד בבחינות בקורסים ובסמינר עיוני.